Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«czerwiec 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/244/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r., ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:

z zakresu edukacji i wychowania

 1. polegającego na podtrzymywaniu polskiej tradycji narodowej, kształtowaniu postaw patriotycznych, popularyzacji wiedzy historycznej.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 10.000 zł.

Koszt realizacji tego zadania finansowany ze środków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2013 wyniósł 10.000 zł, dotację otrzymał: Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka.

 1. polegającego na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 26.000 zł.

Koszt realizacji tego zadania w roku 2013 wyniósł 26.000 zł., dotację otrzymały:

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE Hufiec Rawski ul. Zwolińskiego –2a/33, 96-200 Rawa Mazowiecka – 12.000 zł.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka – 3.000 zł.

Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Nasze Dzieci” w Rawie Mazowieckiej ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka – 5.000 zł.

Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „Topory” w Rawie Mazowieckiej ul. Mszczonowska 21, 96-200 Rawa Mazowiecka– 6.000 zł.

z zakresu promocji i organizacji wolontariatu

polegającego na propagowaniu idei wolontariatu, zachęcanie mieszkańców a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 9.000 zł.

Koszt realizacji tego zadania w roku 2013 wyniósł 9.000 zł., dotację otrzymały:

Fundacja „Obudźmy Nadzieję” w Rawie Mazowieckiej, ul. Solidarności 2A, 96-200 Rawa Mazowiecka – 5.000 zł.

Parafialny Zespół Charytatywny Caritas parafii pw. NPNMP w Rawie Mazowieckiej, Pl. Piłsudskiego 9, 96-200 Rawa Mazowiecka – 4.000 zł.

z zakresu ochrony i promocji zdrowia

polegającego na wspieraniu działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 10.000 zł.

Koszt realizacji tego zadania w roku 2013 wyniósł 10.000 zł., dotację otrzymało:

Stowarzyszenie Hospicjum w Rawie Mazowieckiej, ul. Tomaszowska 10 j, 96-200 Rawa Mazowiecka – 10.000 zł.

 

Zasady przyznawania dotacji:

 1. W otwartych konkursach ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki: zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z zadaniem konkursu na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu  konkursowym.

 1. Dotacje na wsparcie realizacji zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

Terminy i warunki realizacji zadania:

Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2014 r. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością przy oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami.

Termin składania ofert  21 luty  2014 r. (piątek) do godz.15.00

Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka. Oferty dotyczące w. w. zadań winny być złożone zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2011 r. Nr 6 , poz 25),  z podaniem nazwy i adresu podmiotu  oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta.

Oferty powinny być czytelnie wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią jednostki.

Do oferty należy dołączyć:

1) kopia lub oryginał aktualnego wypisu z krajowego rejestru sądowego , innego rejestru lub ewidencji, potwierdzająca status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – dokument musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

2) oświadczenie:

 • nieprowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku
 • braku zajęć komorniczych wobec oferenta
 • wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań publicznych w ostatnich trzech latach.

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2014 r., ogłoszenie wyników ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
 2. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisje konkursową dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,  powołane Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka .
 3. Odrzuceniu podlegają oferty: złożone na innych drukach niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

Po dokonaniu wyboru oferty podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji otrzymuje pisemną informację o wysokości  dotacji. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku  do złożonej oferty. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka a wnioskowanym podmiotem oraz złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowano.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 • celowość,
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia),
 • efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników,)
 • rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych(biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
 • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 • udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami  są udostępnione  w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu  Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 7  a także  na stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl i w biuletynie informacji publicznej www.bip.rawamazowiecka.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Sekuter
  data wytworzenia: 2014-01-29
 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2014-01-29 16:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-29 17:04

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2013-12-18 08:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 481410
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-19 12:16:55