Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Regulamin Rady Miasta Rawa Mazowiecka

REGULAMIN
Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy regulamin określa tryb działania Rady, sposób obradowania na sesjach i podejmowania uchwał przez Radę.

§ 2.

Rada obraduje na sesjach nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 3.

Rada może uchwalić roczny plan pracy nie później niż na ostatniej sesji poprzedniego roku.

Rozdział II
Sesje Rady

§ 4.

1.Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji.
2.Rada zajmuje merytoryczne stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych w formie uchwał.
3.Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1/ postanowienia proceduralne
2/deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania
3/ oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie
4/ apele - zawierające formalne, nie wiążące wezwania adresatów zewnętrznych
do określonego postępowania.

§ 5.

Sesje Rady zwołuje Przewodniczący Rady z częstotliwością potrzebną do wykonywania
zadań Rady.

§ 6.

1. Sesje Rady zwołuje Przewodniczący.
2. Zwołanie sesji obejmuje:
a/ ustalenie czasu i miejsca obrad
b/ ustalenie projektu porządku obrad
3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być ogłoszone do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7.

Zarząd obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

Rozdział III
Obrady

§ 8.

1. Na wniosek Przewodniczącego Rady bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej sesji.
2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

§ 9.

1. Rada może obradować tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu (quorum).
2. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia Przewodniczący Rady przerywa obrady, jeżeli nie można zwołać quorum wyznacza się nowy termin posiedzenia tej samej sesji z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc, o ile zostały podjęte przy wymaganym składzie Rady.

§ 10.

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły „Otwieram... sesję Rady Miasta Rawa Mazowiecka”.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad. W przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio przepis § 9 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 11.

1. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady przedstawia pod dyskusję projekt porządku obrad Rady.
2. Z wnioskiem o zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić radny oraz Przewodniczący Zarządu.
3. Po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 1 - 2 Rada uchwala porządek obrad.

§ 12.

Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
2/ sprawozdanie Zarządu o pracach Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady w okresie kwartalnym
3/ rozpatrzenie projektów uchwał
4/ podjęcie lub zajęcie stanowiska
5/ interpelacje i zapytania radnych
6/ wolne wnioski.

§ 13.

1. Interpelacje są kierowane do Zarządu.
2. Interpelacje powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego ich przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
3. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady, który niezwłocznie przekazuje je Zarządowi.
4. Odpowiedź na interpelację jest udzielona w formie pisemnej w terminie 21 dni, na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelacje. Odpowiedzi udziela Zarząd.
5. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą , radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.
6. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie, na najbliższej sesji Rady w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

§ 14.

1. Obrady prowadzi Przewodniczący Rady według uchwalonego porządku.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń , w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością .
3. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§ 15.

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a także nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień , a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę : „do rzeczy”.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji , Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienie ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności , które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 16.

Na wniosek radnego Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§ 17.

1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności dotyczących:
1/ stwierdzenia quorum
2/ zmiany porządku obrad
3/ ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów
4/ zamknięcia listy mówców lub kandydatów
5/ zakończenie dyskusji i podjęcie uchwały
6/ zarządzenia przerwy
7/ odesłanie projektu uchwały do komisji
8/ przeliczenie głosów
9/ przestrzeganie regulaminu obrad
2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie.

§ 18.

1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Rady zamyka dyskusję, w razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Zarządowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrzonym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. Od tej chwili do momentu zarządzenia głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 19.

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę : „zamykam... sesję Rady Miasta Rawa Mazowiecka”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 20.

1. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez Przewodniczącego Rady, Rada jest związana uchwałami podjętymi na tej sesji.
2. Zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej w tym samym trybie.

§ 21.

1. Z każdej sesji Rady sporządza się protokół obrad, w którym muszą być odnotowane podejmowane rozstrzygnięcia.
2. Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się przez okres 3 miesięcy od daty odbycia sesji.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
4. Protokół z sesji wykłada się w ciągu 14 dni po jej odbyciu do publicznego wglądu w Biurze Rady oraz na następnej sesji.
5. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do projektu protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
6. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 5 nie będzie uwzględniony, wnioskodawca może odwołać się do Rady.

§ 22.

1.Protokół z sesji Rady powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać:
1/ numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazać numery uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta,
2/ stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3/ imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady, z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
4/ odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
5/ uchwalony porządek obrad,
6/ przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków , a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
7/ przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się od głosu”,
8/ wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
9/ podpis Przewodniczącego obrad i protokolanta.
2. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem dwóch ostatnich cyfr roku kalendarzowego.

Rozdział IV
Uchwały Rady

§ 23.

1. Uchwały, o jakich mowa w § 4 ust 2, a także deklaracje, oświadczenia i apele są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§ 24.

1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają radni oraz Zarząd.
2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1/ tytuł uchwały,
2/ podstawę prawną,
3/ postanowienia merytoryczne,
4/ określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5/ określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
6/ ustalenie terminu wejścia w życie uchwały.
3. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem , w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji. Uzasadnienie projektu uchwały podpisuje Przewodniczący Zarządu.
4. Projekty uchwał są opiniowane co do zgodności uchwały z prawem przez radcę prawnego Urzędu albo przez innego prawnika.
5. Projekt uchwały zgłoszony przez radnego nie musi zawierać podstawy prawnej i opinii radcy prawnego, jeżeli został zgłoszony co najmniej na 10 dni przed terminem sesji, na której ma być rozpatrzony.

§ 25.

1. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich podstawowym znaczeniu . W treści uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.
2.Uchwała powinna zawierać co najmniej:
1/ datę, numer i tytuł,
2/ podstawę prawną,
3/ dokładną merytoryczną treść uchwały,
4/ określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,
5/ termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania.

§ 26.

Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady.

§ 27.

Uchwały numeruje się, uwzględniając w kolejnych kadencjach numer sesji cyframi rzymskimi , kolejny numer uchwały cyframi arabskimi oraz rok podjęcia uchwały cyframi arabskimi.

§ 28.

1. Rejestr uchwał Rady prowadzi Wydział Organizacyjny Urzędu.
2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

§ 29.

Burmistrz przedkłada Wojewodzie uchwały Rady w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

§ 30.

Burmistrz przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi uchwały objęte zakresem działania Regionalnej Izby Obrachunkowej w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

Rozdział V
Tryb głosowania

§ 31.

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 32.

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady przeliczając głosy oddane „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumując je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole.
3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady.

§ 33.

1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach, gdy ustawa tak stanowi.
2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ostemplowanych kart pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona radnych komisja skrutacyjna pod przewodnictwem wybranego spośród siebie Przewodniczącego komisji.
3. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania , objaśnia sposób głosowania i przeprowadza głosowanie wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
4. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
5. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół podając wynik głosowania.
6. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu z sesji.

§ 34.

1. Przewodniczący Rady przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowana jego treść, w taki sposób, aby jej redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący Rady przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej, poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.
4. Ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat wyraził uprzednio zgodę na piśmie.

§ 35.

1. Zwykła większość głosów jest to większość ważnie oddanych głosów „za”, z wyłączeniem głosów „wstrzymujących się” .
2. Bezwzględna większość głosów jest to liczba „za”, większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów ( „przeciw” i „wstrzymujących się” ). Przy parzystej liczbie głosów stosuje się regułę 50 % + 1 głos. Przy nieparzystej jest to pierwsza liczba naturalna przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

Rozdział VI
Komisje Rady

§ 36.

1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych Rad Gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi działającymi na obszarze Miasta .
3. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych Radzie.
4. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, nadzorujący pracę komisji w każdym czasie mogą polecić zwołanie posiedzenia komisji i złożenie Radzie sprawozdania z ich działania.

§ 37.

Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji.

§ 38.

1. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.
2. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos Przewodniczącego komisji.

Rozdział VII
Radni

§ 39.

Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami przez:
1) informowanie wyborców o stanie Miasta,
2) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,
3) informowanie mieszkańców o swej działalności w Radzie,
4) przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców Miasta.

§ 40.

Radni maja prawo domagać się wniesienia pod obrady sesji Rady lub posiedzeń komisji spraw, które uważają za społecznie pilne i uzasadnione.

§ 41.

1. Radni potwierdzają swoja obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia sesji Rady winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia Przewodniczącemu Rady.

§ 42.

Radni przyjmują mieszkańców Miasta w miejscach i czasie ustalonych w wykazie dyżurów.

§ 43.

1. W przypadku wniosku zakładu pracy zatrudniającego radnego o rozwiązaniu z nim stosunku pracy Rada może powołać doraźną komisję dla szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności.
2 . Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3. Przed podjęciem rozstrzygnięcia w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada winna wysłuchać radnego.

§ 44.

Podstawą do udzielenia radnemu przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania danych prac, zawierające określenie terminu i charakteru zajęć, podpisane przez Przewodniczącego Rady.

§ 45.

1. Radny otrzymuje legitymację podpisaną przez Przewodniczącego Rady, w której stwierdza się pełnienie funkcji radnego.
2. Zarząd udziela radnym pomocy w wykonywaniu ich mandatu.
3. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

§ 46.

1. Do członków Komisji powoływanych przez Radę, spoza grona radnych stosuje się odpowiednio art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym.
2. Przewodniczący Rady ustali i wyda osobom wskazanym w ust. 1 stosowne dokumenty stwierdzające ich udział w pracach Rady.

Rozdział VIII
Wspólne sesje

§ 47.

1.Rada może odbywać wspólne sesje z innymi Radami, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2.Wspólną sesję organizują przewodniczący zainteresowanych Rad.
3.Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub wiceprzewodniczący wszystkich Rad.

§ 48.

Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 49.

Przewodniczący Rady zapewnia przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu i udziela pomocy we właściwej jego interpretacji.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-09 12:27
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-07-09 12:27

Opis strony

Redaguje: Robert Fedorowicz, Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. (046) 814 47 11, fax 814 43 23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13514
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2004-11-17 11:32:00