Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«sierpień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450, poz.650, poz.723 i poz.1365) oraz uchwały Nr III/12/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6  grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.,

ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

I. Zadanie z zakresu edukacji i wychowania, polegające na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży(ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zamieszkałej na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji) poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 47. 000 zł.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2018 r. wyniosła 43.000 zł. (w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).


II. Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, polegające na propagowaniu idei wolontariatu, zachęcaniu mieszkańców(ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji) a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 13.000 zł.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2018 r. wyniosła 13.000 zł. (w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).


III. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku emerytalnym zamieszkałych na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji), polegające na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 13.000 zł.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2018 r. wyniosła 13.000 zł. (w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).


IV. Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, polegające na wspieraniu działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób niewidomych i niedowidzących, chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 10.000 zł.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2018 r. wyniosła 6.000 zł. (w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

V. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, polegające na wspieraniu działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami – mieszkańcami Rawy Mazowieckiej w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 10.000 zł.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2018 r. wyniosła 10.000 zł. (w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

VI. Zadanie z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, polegające na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 15.000 zł.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2018 r. wyniosła 56.000 zł. (w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Zasady przyznawania dotacji:
1)    w otwartych konkursach ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
a)    zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej,
b)    prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, na terenie Miasta Rawa Mazowiecka,
c)    dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
d)     posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
e)     przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z zadaniem stanowiącym przedmiot konkursu. Oferta winna być sporządzona na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r . w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300). Do oferty winny być załączone wszystkie wymagane w ogłoszeniu załączniki.
2)    rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, odpowiadające warunkom i wymogom konkursu określonym w ogłoszeniu, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
3)    do konkursu każdy oferent może złożyć 1 ofertę, dotyczy to ofert składanych samodzielnie jak i ofert wspólnych,
4)    dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.


Terminy i warunki realizacji zadania:


Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością przy oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami.


Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków, które:
1)    są niezbędne do realizacji zadania,
2)    zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie oraz w umowie zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Rawa Mazowiecka,
3)    spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
4)    zostały faktycznie poniesione w terminie realizacji zadania,
5)    są poparte stosownymi dokumentami, w szczególności zostały wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.
Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji, uznaje się w szczególności:
1)    zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,
2)    budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
3)    wydatki związane z działalnością gospodarczą,
4)    zakup środków trwałych, których jednostkowy kosz przekracza 3500 zł.
5)    modernizacja, adaptacja pomieszczeń,
6)    opłaty bankowe, koszty sądowe i inne koszty związane z niewykonaniem lub nieterminowym wykonaniem zobowiązań przez oferenta.
Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania odpowiedniemu zmniejszeniu ulega wysokość dotacji. Jeżeli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

Termin składania ofert  19 marca  2019 r. (wtorek) do godz.16.00

Oferty należy składać w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka. Oferty dotyczące w. w. zadania winny być złożone zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań   z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300). Każda oferta dotycząca zadania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.

Oferty powinny być czytelnie wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią jednostki.

Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzającej status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – dokument musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 29 marca 2019 r., ogłoszenie wyników ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
2.    Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową dla opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
3.    Odrzuceniu podlegają oferty: złożone na innych drukach niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nie spełniający warunków uczestnictwa w konkursie określonym w ogłoszeniu, podpisane przez osoby nie uprawnione do jego reprezentacji lub nie spełniające innych warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu.


Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka a wnioskowanym podmiotem oraz złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowano. W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent może zrezygnować z realizacji zadania. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 • celowość,
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia  i doświadczenie realizatorów, wkład rzeczowy, osiągnięcia),
 • efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,   w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników,)
 • rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych(biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
 • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 • udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami  są udostępnione  w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 6 a także  na stronie internetowej w zakładce aktualności: www.rawamazowiecka.pl i w biuletynie informacji publicznej www.bip.rawamazowiecka.pl

 

 

 

drukuj (Otwarte konkursy ofert)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Sekuter
  data wytworzenia: 2019-02-25
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2019-02-25 15:19
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-25 16:11

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2019-02-25 15:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 391516
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-21 11:33:13