Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96; poz.873  z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały  Nr XLI/323/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Programu  Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka  z organizacjami pozarządowymi na rok 2010

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczącego pomocy osobom i członkom ich rodzin, w których występuje problem alkoholowy w formie:
terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu miasta Rawa Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia), zakup literatury o tematyce alkoholowej, szkolenia  oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.


Wysokość środków publicznych na realizację tego zadania wynosi 55.000 złotych.
Zastrzega się, że wysokość środków jest prognozowana i uzależniona od wysokości wpływów uzyskanych do budżetu Miasta pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Na realizację  tego samego zadania przyznano z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w 2009r. kwotę 45.000 zł. i w 2008r. kwotę 45.000 zł
.
ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI

1.    W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne        
      podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  
      pożytku  publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz mieszkańców Rawy
      Mazowieckiej, zamierzające realizować zadania objęte Miejskim Programem
      Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , prowadzące działania w
      dziedzinie objętej konkursem, dysponujące odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do
      realizacji zadania, posiadające niezbędne doświadczenie do realizacji zadania będącego
      przedmiotem konkursu,  które przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na właściwym
      formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
 2.   Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, dotację na wsparcie
        realizacji zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta
        zostanie wybrana w postępowaniu  konkursowym przez Komisję Konkursową 
         powołaną Zarządzeniem  Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
3.    Dotację na wsparcie zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta
      Rawa Mazowiecka w oparciu o opinię  w/w Komisji Konkursowej.

TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA

1.    Realizacja zadania będącego przedmiotem konkursu ofert nastąpi w 2010  roku, od
daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010r..
2.    Wsparcie realizacji zadania publicznego dokonywane będzie na podstawie pisemnej  
umowy.
3.    Zadanie będące przedmiotem konkursu winno być realizowane z należytą  
       starannością, oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie
       z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami.

TERMIN  SKŁADANIA  OFERT


Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5 w terminie do dnia 25 stycznia 2010r. (poniedziałek)  do godz.10:00.
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem 
„Pomoc osobom i członkom ich rodzin, w których występuje problem alkoholowy w formie:
terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu miasta Rawa Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia), zakup literatury o tematyce alkoholowej, szkolenia” oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.”


Oferta powinna być czytelnie wypełniona i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzona pieczęcią jednostki.
 
TERMIN,  TRYB  I  KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERTY

Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 29 stycznia 2010r.
Oferty spełniające wymogi formalne ,oceniane będą przez komisję Konkursową  wg regulaminu postępowania Komisji Konkursowej stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza miasta Rawa Mazowiecka.
Komisja Konkursowa odrzuca ofertę;
1/   niezgodną ze wzorem oferty stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i
      Polityki Społecznej z dnia 27.XII.2005r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
      publicznego ,ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru     
      sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U.  Nr 264,poz.2207);
2/   nie podpisaną  lub podpisaną przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu;
3/   niekompletną, złożoną po terminie
4/   złożoną przez podmiot nie będący organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym
      mowa w art.3 ust. 3 ustawy.
5/   nie zapewniającą środków własnych na realizację wspieranego zadania publicznego.
Komisja Konkursowa wybiera ofertę przy uwzględnieniu poniższych kryteriów w następujący sposób:
1/    Komisja prowadzi postępowanie konkursowe na kartach zawierających: nazwę i adres oferenta,
opis zadania, łączny koszt zadania, udział środków własnych w realizacji zadania, wnioskowaną kwotę dotacji, proponowaną przez danego członka komisji kwotę dotacji oraz ewentualne uwagi.
2/     na podstawie zapisów w kartach i procedury zgodnej  z § 2, Komisja ustala liczbę przyjętych ofert,    
        przeznaczenie i wysokość przyznanych dotacji,
3/     z prac Komisji zostaje sporządzony protokół , podpisany przez przewodniczącego i wszystkich   
        członków komisji, który zostaje przekazany  do akceptacji  Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.   
        Uzasadnienie wyboru oferty winno odpowiadać wymogom określonym przepisem art.15 ust.3 ustawy.

Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert wg kryteriów:

1/  celowości
2/  możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę  (kwalifikacje, uprawnienia i  
         doświadczenie realizatorów, osiągnięcia),
   3/   efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji  
         zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników,
   4/   rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę   
         realizację zadań w poprzednim okresie),
   5/   wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
     Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na  
     tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
     Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z  wymaganymi załącznikami  są udostępnione w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Plac Piłsudskiego 4 pokój 14, 
a także na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl.
 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-22 12:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-22 12:22
Załączniki do pobrania

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-04 08:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-04 08:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 320404
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-02 13:19:40