Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) oraz Uchwały Nr XII/88/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na rok 2012,ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:


z zakresu edukacji i wychowania
I. Polegającego na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 12.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2011 wyniósł 23.000 zł., dotację otrzymały:
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE Hufiec Rawski ul. Zwolińskiego –2a/33, 96-200 Rawa Mazowiecka - 12.000 zł.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka – 3.000 zł.
Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Nasze Dzieci” ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka – 5.000 zł.
Parafia p.w. NPNMP w Rawie Mazowieckiej, Pl. Piłsudskiego 9, 96-200 Rawa Mazowiecka – 3.000 zł.

II. Polegającego na podtrzymywaniu polskiej tradycji narodowej, kształtowaniu postaw patriotycznych, popularyzacji wiedzy historycznej.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 10.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2011 wyniósł 10.000 zł., dotację otrzymał Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka.

z zakresu promocji i organizacji wolontariatu
I. Polegającego na propagowaniu idei wolontariatu, zachęcaniu mieszkańców a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 4.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2011 wyniósł 9.000 zł., dotację otrzymały:
Fundacja „Obudźmy Nadzieję” w Rawie Mazowieckiej, ul. Solidarności 2A, 96-200 Rawa Mazowiecka – 5.000 zł.
Parafialny Zespół Charytatywny Caritas parafii pw. NPNMP w Rawie Mazowieckiej, Pl. Piłsudskiego 9, 96-200 Rawa Mazowiecka – 4.000zł.
Zasady przyznawania dotacji:
1.    W otwartych konkursach ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki: zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z zadaniem konkursu na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
2.    Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
3.    Dotacje na wsparcie realizacji zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

Terminy i warunki realizacji zadania:
Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2012 r.
Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością przy oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami.
Termin składania ofert  27 stycznia  2012 r. (piątek) do godz.15.00
Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka. Oferty dotyczące w. w. zadań winny być złożone zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2011 r. Nr 6 , poz 25), w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu  oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta.
Oferty powinny być czytelnie wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią jednostki.
Do oferty należy dołączyć:
1) kopia lub oryginał aktualnego wypisu z krajowego rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzającej status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
2) oświadczenie:
•    o nieprowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku
•    o braku zajęć komorniczych wobec oferenta
•    wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań publicznych w ostatnich trzech latach.

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 12 lutego 2012 r., ogłoszenie wyników ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
2.    Oferty zostaną rozpatrzone przez komisje konkursową dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,  powołane Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka .
3.    Odrzuceniu podlegają oferty: złożone na innych drukach niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
Po dokonaniu wyboru oferty podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji otrzymuje pisemną informację o wysokości  dotacji.
Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty.
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka a wnioskowanym podmiotem oraz złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowano.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
–    celowość,
–    możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia  i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia),
–    efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników,)
–    rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych(biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
–    wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
–    udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.
Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami  są udostępnione  w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu  Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 7  a także  na stronie internetowej w zakładce aktualności: www.rawamazowiecka.pl i w biuletynie informacji publicznej www.bip.rawamazowiecka.pl
 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Sekuter
  • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
    data publikacji: 2012-01-05 14:37
  • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
    ostatnia modyfikacja: 2012-01-05 15:41

Dokumenty do pobrania

Metryka

  • opublikował: Robert Federowicz
    data publikacji: 2012-01-04 15:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 321396
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-02 13:19:40