Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni chodnikowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej

 

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5

tel. (046) 814 47 11, fax. (046) 814 43-23

o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na:
Remont nawierzchni chodnikowych na

terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej

oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:

Chodniki nr 34953300-5; ławki nr 39113600-3

Przedmiotem Zamówienia jest:

Remont nawierzchni chodnikowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej - 661,8 m2; 11 sztuk ławek parkowych

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 12, lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja jest również udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 25 sierpnia 2009 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

5) na wykonany przedmiot zamówienia udzielą co najmniej 3 letniej gwarancji;

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z drukiem załączonym do specyfikacji;

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 4. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 5. Wykaz wykonanej w okresie czerwiec 2004 – czerwiec 2009 co najmniej jednej roboty dotyczącej wykonania nawierzchni chodnikowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  – w tym okresie o wartości 60.000 zł.

 6. Zaparafowany projekt umowy.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o powyższe dokumenty, oświadczenia i informacje wg formuły spełnia/nie spełnia.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta remont nawierzchni chodnikowych naterenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 16 lipca 2009r. do godz. 1000 w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 12). Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 15 – sala konferencyjna) w dniu 16 lipca 2009r. o godz. 10 05. Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Wadium: niewymagane

Kryteria oceny ofert: cena – 100%

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

Marian Witek, Tomasz Brzeziński – Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 12 tel. (046) 814 42 01.

Termin związania ofertą: 30 dni.

W zamówieniu nie zostanie wykorzystana aukcja elektroniczna, nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zawarcia umowy ramowej.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 25.06.2009 r.

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-06-25 12:56
 • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-25 13:21
Dokumenty do pobrania

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-06-25 13:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66987
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-12-21 15:13:38