Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Przetarg nieograniczony na "Monitoring wizyjny w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka

 

Miasto Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5
tel. (046) 814 47 11, fax. (046) 814 43-23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na:
 
"Monitoring wizyjny w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka" 
oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:
51310000 – 8 usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo,
32235000 – 9 systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym,
34971000 – 4 urządzenia bezpośredniego monitorowania
 
Przedmiotem Zamówienia jest:
 • Zadanie nr 1: dostawa i montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 19,
 • Zadanie nr 2: dostawa i montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej ul. Miła 2,
 • Zadanie nr 3: dostawa i montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej ul. K. Wielkiego 28,
 • Zadanie nr 4: dostawa i montaż monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 19,
 • Zadanie nr 5: modernizacja monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Nr 2 im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej ul. K. Wielkiego 28.
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ) można odebrać w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, Plac Piłsudskiego 5 pokój nr 7, lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja jest również udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl
 
Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Termin wykonania zamówienia: 30 listopad 2009 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4)      w okresie ostatnich 3 lat wykonywali należycie przynajmniej 1 usługę odpowiadająca swoim rodzajem i charakterem usłudze będącej przedmiotem zamówienia;
5)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
6)      na wykonany przedmiot zamówienia udzielą co najmniej 2 letniej gwarancji.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1)      Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z drukiem załączonym do specyfikacji, (Załącznik nr 1 do SWIZ);
2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3)      Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4)      Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5)      Wykaz osób lub/i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia – Załącznik nr 2 do SWIZ.
6)      Wypełnioną ofertę cenową zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.
7)      Wypełniony kosztorys ofertowy w szczegółowości określony w Załączniku nr 4 do SIWZ.
8)      Zaparafowany projekt umowy – Załącznik nr 5 do SWIZ.
9)      Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług o podobnym rodzaju i charakterze do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów pochodzących od odbiorcy tych usług, potwierdzających że usługi te zostały wykonane należycie, wg wzoru stanowiącego (Załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał że wykonywał już co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i charakterem usłudze będącej przedmiotem zamówienia.
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o powyższe dokumenty, oświadczenia i informacje wg formuły spełnia/nie spełnia.
 
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Monitoring wizyjny w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 13 października 2009 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 12). Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 15 – sala konferencyjna) w dniu 13 października 2009 r. o godz. 10.05. Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.
 
Kryterium oceny oferty : Cena – 100%
Zamawiający odstępuje od pobrania wadium.
Termin związania ofertą: 30 dni.
W zamówieniu nie zostanie wykorzystana aukcja elektroniczna, nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zawarcia umowy ramowej.
 
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 29.09.2009 r.
 
Finansowanie projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
 
Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Arkadiusz Rataj – Plac Piłsudskiego 5 pokój nr 7 tel. (046) 814 37 69.
 

drukuj (Przetarg nieograniczony na "Monitoring wizyjny w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Rataj
  data wytworzenia: 2009-09-29
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2009-09-29 14:10
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-29 14:11
Dokumenty do pobrania

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2009-09-29 14:12
Zmiana SIWZ

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2009-10-06 10:54
Wyjaśnienia do SIWZ

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2009-10-07 15:46
Protokół z otwarcia ofert

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2009-10-14 15:26

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66986
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-12-21 15:13:38