Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

„Przetarg nieograniczony na opróżnianie i wywóz odpadów stałych z selektywnej zbiórki tj. szkła, papieru i plastiku z pojemników typu IGLLO zlokalizowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka”

 

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5

Tel. (046) 814 – 47 – 11, 814 – 34 - 57

Fax. ( 0 46) 814 43-23

e-mail: srodowisko@rawamazowiecka.pl

 

o g ł a s z a

 

Przetarg nieograniczony na „opróżnianie i wywóz odpadów stałych z selektywnej zbiórki tj. szkła, papieru i plastiku z pojemników typu IGLLO zlokalizowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka” oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: - usługi  gospodarki odpadami – kod 90533000-2,
Przedmiotem zamówienia jest „opróżnianie i wywóz odpadów stałych z selektywnej zbiórki tj. szkła, papieru i plastiku z pojemników typu IGLLO zlokalizowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka”

 

1. Zakres  prac  stanowiących przedmiot zamówienia polega na:

1) wywozie nieczystości stałych ( makulatury, tworzyw sztucznych, szkła) z pojemników  typu IGLLO  rozstawionych na terenie miasta Rawa Mazowiecka i przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, zwanych dalej „pojemnikami”, w ilości: pojemnik  typ 1,4 – szt. 46 i pojemnik 2,6 – szt. 23,
2) utrzymaniu w czystości i porządku  placu  przylegającego do  ustawionych pojemników,
3) myciu i dezynfekcji pojemników zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy,
4) bieżącej konserwacji pojemników przy użyciu materiałów  Wykonawcy,
5) dbałości o wygląd estetyczny pojemników ustawionych w kompletach: na szkło- pojemnik zielony, na papier – pojemnik niebieski i na plastik – pojemnik żółty,
6) wymianie zużytych pojemników na nowe zakupione przez Zamawiającego.
2. Uzyskane podczas wykonywania  przedmiotu umowy  odpady stałe tj. makulaturę , szkło, tworzywo sztuczne Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy   podmiotom posiadającym stosowne  zezwolenia w zakresie  odzysku lub unieszkodliwiania  odpadów zgodnie  z zasadami  gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

3 . Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu i           
    urządzeń.
4.  Intensywność świadczenia usług Wykonawca dostosuje do potrzeb tak, aby    
wymienionym w załączniku nr 5 pojemnikom na odpady oraz terenom do nich przylegającym  zapewnić należytą    czystość i  nie dopuścić do przepełniania pojemników.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w czasie                
    wykonywania przedmiotu zamówienia.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pok. nr 18 Plac Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja jest również udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl .

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:
Od dnia 1 stycznia 2010r. do  dnia 31 grudnia 2012r. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym (opisanym w odn. x), i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia;

          x)  posiadają sprzęt  lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia  w tym:
- samochód z HDS przystosowany do transportu odpadów.
  
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z drukiem załączonym do specyfikacji, (załącznik nr 2);

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego(wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
4. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 
5. Wykaz wykonanych w latach 2006 – 2008 prac  o podobnym zakresie i charakterze do przedmiotu zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (załącznik nr 3).
Każdą z wymienionych w wykazie robót należy poprzeć dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia wykonane zostały należycie.
UWAGA! Z dalszego postępowania wykluczeni będą Wykonawcy, którzy w załączniku nr 3 nie wykażą  się pracami o  podobnym  zakresie i charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej 40.000 PLN łącznie.
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

6. Wykaz sprzętu (załącznik nr 4),                                 

7. Zaparafowany projekt umowy (załącznik nr 6),
8. Kserokopia zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów stałych lub kserokopia umowy na odbiór odpadów stałych z firmą świadczącą usługi w tym zakresie,
9. Potwierdzenie wpłaty wadium,

10. Kserokopia decyzji Starostwa powiatowego na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o powyższe dokumenty, oświadczenia i informacje wg formuły spełnia/nie spełnia.
Wykonawca wykona osobiście przedmiot zamówienia.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na opróżnianie i wywóz odpadów stałych z selektywnej zbiórki tj. szkła, papieru i plastiku z pojemników typu IGLLO zlokalizowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 29.12.2009r. do godz. 900  w Sekretariacie Urzędu Miasta  w Rawie Mazowieckiej Pl. Piłsudskiego 5 pok. nr 12 .  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 5 pok. nr 15(sala konferencyjna) w dniu  29.12.2009r. o godz. 905
Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Wadium: 500,00 zł

 

Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena. 
Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Artur Piotrowski
Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 16,

 

Anna Idzikowska
Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 18,

 

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

W zamówieniu nie zostanie wykorzystana aukcja elektroniczna, nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zawarcia umowy ramowej.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 17.12.2009r.
 

                                                                     

drukuj („Przetarg nieograniczony na opróżnianie i wywóz odpadów stałych z selektywnej zbiórki tj. szkła, papieru i plastiku z pojemników typu IGLLO zlokalizowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka”)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Senator
  • opublikował: Karolina Gawot WGK
    data publikacji: 2009-12-17 11:09
  • zmodyfikował: Karolina Gawot WGK
    ostatnia modyfikacja: 2009-12-17 13:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66917
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-12-21 15:13:38