Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), uchwały Nr XXXIV/297/21 Rady Miasta  Rawa  Mazowiecka  z  dnia  22 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie  na 2022 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2021 r. poz. 5853) oraz  uchwały Nr XXXV/304/21  Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia  28 grudnia 2021 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2022.

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie  realizacji  zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 
I. RODZAJ ZADANIA

Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Tytuł zadania: Pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie prowadzona przez świetlicę środowiskową.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEGO ZADANIA 

1. Planowane w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka na 2022 r. środki finansowe  na  realizację  zadania, objętego konkursem, wynoszą 157.000 złotych.
2. Zastrzega się, że wysokość środków jest prognozowana i uzależniona od wysokości wpływów uzyskanych do budżetu Miasta pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Podpisanie umów z podmiotami, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone 
w ramach niniejszego konkursu nastąpi pod warunkiem przyjęcia przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka uchwały budżetowej gwarantującej środki finansowe na realizację zadania określonego w ogłoszeniu.
4. Na realizację  tego samego zadania przyznano z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  
w 2020 r. kwotę 125.000 zł, w 2021 r. kwotę 151.000 zł ( w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

III. ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI


 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione   w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie spełniające następujące warunki:  
1)    prowadzą działalność na terenie miasta Rawa  Mazowiecka,
2)    zamierzają realizować na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej zadania objęte Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2022,  
3)    prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem konkursu jest jednym z celów lub zadań statutowych tej organizacji lub podmiotu, 
4)    dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
5)    posiadają niezbędne doświadczenie  do realizacji zadania będącego przedmiotem  konkursu,
6)    zapewnią udział środków własnych na realizację zadania w wysokości co najmniej 5%
7)    przedstawią poprawnie i czytelnie sporządzoną ofertę na właściwym formularzu, jak w załączniku nr 1 którego wzór określa Rozporządzenie Przewodniczącego do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)  wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu  konkursowym. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
3. Do konkursu oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę,
4. Dotację na wsparcie zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

IV. TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA 

1. Realizacja zadania będącego przedmiotem konkursu ofert nastąpi w 2022  roku, od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.
2. Zadanie  będące przedmiotem konkursu ofert, winno być realizowane m.in. poprzez:
•    udzielenie pomocy opiekuńczo-wychowawczej, profilaktycznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą domową, 
•    organizowanie czasu wolnego, 
•    prowadzenia zajęć tematycznych,
•    dożywiania dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.
3. Wsparcie realizacji zadania publicznego dokonywane będzie na podstawie pisemnej  umowy.
4. Zadanie będące przedmiotem konkursu winno być realizowane z należytą starannością przy oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami.
5. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków, które:
1)    są niezbędne do realizacji zadania,
2)    zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie oraz w umowie zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Rawa Mazowiecka,
3)    spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
4)    zostały faktycznie poniesione w terminie realizacji zadania,
5)    są poparte stosownymi dokumentami, w szczególności zostały wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.
6. Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji, uznaje się w szczególności:
1)    zobowiązania powstałe przed datą zwarcia umowy,
2)    budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
3)    wydatki związane z działalnością gospodarczą,
4)    modernizacja i adaptacja pomieszczeń,
5)    zakup środków trwałych, których jednostkowy koszt przekracza 3.500 zł,
6)    opłaty bankowe, koszty sądowe i inne koszty związane z niewykonaniem lub nieterminowym wykonaniem zobowiązań oferenta.
7. W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwoty dotacji, oferent jest zobowiązany do przedłożenia aktualizacji kosztorysu przewidywanych kosztów i harmonogramu realizacji zadania publicznego, które należy złożyć w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Brak poprawy lub aktualizacji kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania publicznego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.

Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania odpowiedniemu zmniejszeniu ulega wysokość dotacji. Jeżeli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

V. TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

Oferty należy składać w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5 w terminie do dnia 4 lutego 2022 r. (piątek) do godz. 10.00.

Do oferty należy dołączyć:
1)    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzającej statut prawny oferenta i umocowanie osób reprezentujących,
2)    pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę o dotacje podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji),
3)    oryginał lub kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem: 
 „Pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w  zakresie  przeciwdziałania  uzależnieniom oraz przemocy domowej prowadzona przez świetlicę środowiskową” – konkurs ofert

Oferta powinna być czytelnie wypełniona i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzona pieczęcią jednostki.


 
VI. TRYB  I  KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERTY

Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 18 lutego 2022 r. 
Oferty zostaną rozpatrzone, przez komisję  konkursową  powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  i na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

Odrzuceniu podlegają oferty:

1) nieczytelne;
2) nie odpowiadające wymogom i warunkom określonym w ogłoszeniu o konkursie;
3) nie podpisane  lub podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu;
4) niekompletne lub złożone po terminie;
5) złożone przez podmiot nie będący organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art.3 ust. 3 ustawy;
6) nie zapewniające środków własnych na realizację wspieranego zadania publicznego.

Ustala się następujące kryteria oceny oferty:

1) celowość;
2) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę  (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia);
3) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników);
4) rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie);
5) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
6) udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.
    
Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu  realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. 
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy, a ponadto w przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu zadania. W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji oferent może zrezygnować z realizacji zadania, przy czym rezygnacja wymaga formy pisemnej.
      
Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami  są udostępnione w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, Plac Piłsudskiego 5, pokój 8, a także na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Gałka
  data wytworzenia: 2022-01-14
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2022-01-14 13:52

Dokumenty do pobrania

 • Ogłoszenie o konkursie ofert - skan (PDF)
  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok - skan nieedytowalny (plik pdf)

  Metryka

  • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
   data publikacji: 2022-01-14 13:56
 • Formularz ofertowy (DOCX)
  Formularz ofertowy - plik edytowalny docx

  Metryka

  • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
   data publikacji: 2022-01-14 13:57

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2022-01-14 13:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2576
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-15 12:53:42