Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
 
działając na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234; poz.1536 z póź. zm.) oraz uchwały  Nr XXXII/244/13 Rady 
Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu  Współpracy Miasta Rawa    
Mazowiecka  z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie na rok 2014r.
 
ogłasza otwarty konkurs ofert
 
na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
 
RODZAJ  ZADANIA
 
"Pomoc osobom bezdomnym w formie prowadzenia domu dla bezdomnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej".
 
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEGO ZADANIA 
 
Planowane środki finansowe  na realizację  zadania, objętego niniejszym konkursem,  wynoszą  17.000 
złotych.
Zastrzega się, że wysokość środków jest prognozowana i uzależniona od wysokości wpływów uzyskanych do budżetu Miasta pochodzących  z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
 
ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI
 
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne         
      podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności   
      pożytku  publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz mieszkańców Rawy 
      Mazowieckiej, zamierzające realizować zadania objęte Miejskim Programem 
      Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , prowadzące działania w 
      dziedzinie objętej konkursem, dysponujące odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do 
      realizacji zadania, posiadające niezbędne doświadczenie do realizacji zadania będącego 
      przedmiotem  konkursu,  które przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na właściwym 
      formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
2.   Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, dotację na wsparcie 
             realizacji zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu 
             konkursowym. 
3.  Dotację na wsparcie zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
 
 
TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA 
 
1. Realizacja zadania będącego przedmiotem konkursu ofert nastąpi w 2014  roku, od 
daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014r.
2. Wsparcie realizacji zadania publicznego dokonywane będzie na podstawie pisemnej   
umowy.
3. Zadanie będące przedmiotem konkursu winno być realizowane z należytą starannością, oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami.
 
 
TERMIN  SKŁADANIA  OFERT
 
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5 w terminie do dnia 22 stycznia 2014r.  (środa) do godz.1000..
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem  
„Pomoc osobom bezdomnym w formie prowadzenia domu dla bezdomnych, udzielenie pomocy   
        terapeutycznej i psychologicznej”. 
Oferta powinna być czytelnie wypełniona i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzona pieczęcią jednostki.
 
TRYB  I  KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERTY
 
Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 31 stycznia 2014r. Oferty zostaną rozpatrzone, przez komisję  konkursową  powołaną przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
 
Komisja Konkursowa odrzuca ofertę;
1)   niezgodną ze wzorem oferty stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i 
      Polityki Społecznej z dnia 15.XII.2010r  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
      publicznego ,ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru      
      sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U.  Nr 6,poz..25);
2)   nie podpisaną  lub podpisaną przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu;
3)   niekompletną, złożoną po terminie
4)   złożoną przez podmiot nie będący organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym 
      mowa w art.3 ust. 3 ustawy.
5)   nie zapewniającą środków własnych na realizację wspieranego zadania publicznego.
Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert wg kryteriów:
 
1)  celowości
2)  możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę  (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia), 
3)   efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników,)
4)   rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
5)   wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
6)  udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
    
 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na   
 tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
 
Na realizację  tego samego zadania przyznano z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  w 2012r.. kwotę 17.000  ,
w 2013r. kwotę 17.000 zł.
 
Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu  realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. 
 
Zakres  i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w     
konkursie.
      
       Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami  są udostępnione w Urzędzie Miasta Rawa   Mazowiecka w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Plac Piłsudskiego 4 pokój 14,  a także na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl.
 

Metryka

  • opublikował: Robert Federowicz
    data publikacji: 2013-12-30 15:46
  • zmodyfikował: Robert Federowicz
    ostatnia modyfikacja: 2013-12-30 16:35

Dokumenty do pobrania

Metryka

  • opublikował: Robert Federowicz
    data publikacji: 2012-01-04 15:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 320710
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-02 13:19:40