Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234; poz.1536 z póź. zm.) oraz uchwały  Nr XXXII/244/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu  Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka  z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie na rok 2014r.

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
RODZAJ  ZADANIA

Zadanie własne gminy polegające na pomocy osobom i członkom ich rodzin, w których występuje problem alkoholowy w formie  terapii dla osób uzależnionych  i współuzależnionych z terenu miasta Rawa Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia, mitingi), zakup literatury o tematyce alkoholowej, szkolenia  oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.


 WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEGO ZADANIA 

Planowane środki finansowe  na realizację  zadania, objętego niniejszym konkursem,  wynoszą  59.000 
złotych.
Zastrzega się, że wysokość środków jest prognozowana i uzależniona od wysokości wpływów uzyskanych do budżetu Miasta pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
.

 ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI
 
1.    W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne         
      podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności   
      pożytku  publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz mieszkańców Rawy 
      Mazowieckiej, zamierzające realizować zadania objęte Miejskim Programem 
      Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , prowadzące działania w 
      dziedzinie objętej konkursem, dysponujące odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do 
      realizacji zadania, posiadające niezbędne doświadczenie do realizacji zadania będącego 
      przedmiotem  konkursu,  które przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na właściwym 
      formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
2.   Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym. 
3.  Dotację na wsparcie zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.


TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA 

1.    Realizacja zadania będącego przedmiotem konkursu ofert nastąpi w 2014  roku, od 
daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014r.
2.    Wsparcie realizacji zadania publicznego dokonywane będzie na podstawie pisemnej   
umowy.
3.    Zadanie będące przedmiotem konkursu winno być realizowane z należytą   
        starannością, oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie
        z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami.
TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5 w terminie do dnia 22 stycznia 2014r.  (środa) do godz.1000..
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem  

„Pomoc osobom i członkom ich rodzin, w których występuje problem alkoholowy w formie  terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu miasta Rawa  Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia, mitingi), zakup literatury o tematyce alkoholowej, szkolenia oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.”

Oferta powinna być czytelnie wypełniona i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzona pieczęcią jednostki.
 
TRYB  I  KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERTY

Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 31 stycznia 2014r. Oferty zostaną rozpatrzone, przez komisję  konkursową  powołaną przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Komisja Konkursowa odrzuca ofertę;
1)   niezgodną ze wzorem oferty stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i 
      Polityki Społecznej z dnia 15.XII.2010r  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
      publicznego ,ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru      
      sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U.  Nr 6,poz..25);
2)   nie podpisaną  lub podpisaną przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu;
3)   niekompletną, złożoną po terminie
4)   złożoną przez podmiot nie będący organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym 
      mowa w art.3 ust. 3 ustawy.
5)   nie zapewniającą środków własnych na realizację wspieranego zadania publicznego.
Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert wg kryteriów:

1)  celowości
2)  możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę  (kwalifikacje, uprawnienia i   
         doświadczenie realizatorów, osiągnięcia), 
3)   efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników,)
4)   rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
5)   wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
6)  udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
    
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
 
Na realizację  tego samego zadania przyznano z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  w 2012r.. kwotę 55.000, w 2013r. kwotę 59.000 zł.

Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu  realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. 

Zakres  i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
      
Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami  są udostępnione w Urzędzie Miasta Rawa   Mazowiecka w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Plac Piłsudskiego 4 pokój 14,  a także na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl.

 

Metryka

  • opublikował: Robert Federowicz
    data publikacji: 2013-12-30 16:24
  • zmodyfikował: Robert Federowicz
    ostatnia modyfikacja: 2013-12-30 16:32

Dokumenty do pobrania

Metryka

  • opublikował: Robert Federowicz
    data publikacji: 2012-01-04 15:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 320416
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-02 13:19:40