Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXII/244/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja Otwartych Mistrzostw Rawy Mazowieckiej w Triathlonie i Duathlonie . Na realizację tego zadania przeznaczono środki publiczne w kwocie 15.000,00 zł. Środki przeznaczone na realizację tego zadania w 2013 r. wyniosły 20.000,00 zł.

 

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, wymienione w art. 3 ust 3  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  • zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej
  • prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem
  • dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania
  • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu
  • przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone według obowiązującego wzoru w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.

 1. Dotacje na wsparcie realizacji zadania przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

 

Termin i warunki realizacji zadania:

 

Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2014 r.

Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami.

Termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka,  w terminie do dnia 25 czerwca 2014 roku. Nie będą rozpatrywane oferty które zostaną złożone po terminie. Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z wzorem oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z2011 r. Nr 6, poz. 25) w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta.

Oferty powinny być czytelnie wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią jednostki.

 

Do oferty należy dołączyć:

 1. Kopia lub oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – dokument musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany.
 2. Oświadczenia:

O nieprowadzenia działalności w celu osiągnięcia zysku

O braku zajęć komorniczych wobec oferenta

O wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań publicznych w ostatnich trzech latach.

 

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
 2. Ogłoszenie wyników ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
 3. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.
 4. Odrzuceniu podlegają oferty:
  • złożone na innych drukach niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
  • złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie,
  • nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
 5. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania stosunku do złożonej oferty.
 6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka a wnioskowanym podmiotem oraz złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowano.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 • celowość
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę ( kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie
 • realizatorów, dotychczasowe osiągnięcia )
 • efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników), 
 • rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań
 • w poprzednim okresie ),
 • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 • udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł pozyskanych na realizację zadania publicznego

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak i również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami są dostępne w Urzędzie Miasta w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, ul.Pl. Piłsudskiego 5 oraz na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Urbański
  data wytworzenia: 2014-06-03
 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2014-06-03 12:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-03 13:05

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2013-12-18 08:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 481409
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-19 12:16:55