Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«grudzień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

       
działając na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118 i poz.1146) oraz uchwały  Nr III/6/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu  Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka  z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie na rok 2015r.

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

RODZAJ  ZADANIA

Zadanie polegające na pomocy osobom i członkom ich rodzin, w których występuje  problem alkoholowy w formie  terapii dla osób uzależnionych  i współuzależnionych  z terenu miasta Rawa  Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia, mitingi), zakup  literatury o tematyce alkoholowej, szkolenia  oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.


WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEGO ZADANIA

Planowane środki finansowe  na  realizację  zadania, objętego niniejszym konkursem,  wynoszą  59.000
złotych.
Zastrzega się, że wysokość środków jest prognozowana i uzależniona od wysokości wpływów uzyskanych do budżetu Miasta pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI
 
1) W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w        art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie,        działające na rzecz mieszkańców Rawy  Mazowieckiej,  zamierzające realizować zadania objęte Miejskim        Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii         prowadzące działania w dziedzinie objętej konkursem, dysponujące odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną       do realizacji zadania, posiadające niezbędne doświadczenie do realizacji zadania będącego  przedmiotem         konkursu,  które przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na właściwym formularzu wraz z wymaganymi        załącznikami.
2)   Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, dotację na wsparcie realizacji zadania        publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu  konkursowym.
3)   Dotację na wsparcie zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.


TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA

1)   Realizacja zadania będącego przedmiotem konkursu ofert nastąpi w 2015  roku, od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015r.
2)   Wsparcie realizacji zadania publicznego dokonywane będzie na podstawie pisemnej  umowy.
3)   Zadanie będące przedmiotem konkursu winno być realizowane z należytą starannością, oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami.
 
Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania odpowiedniemu zmniejszeniu ulega wysokość dotacji. Jeżeli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.
.
TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

Oferty należy składać w biurze podawczym (pok. nr 17) Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5 w terminie do dnia 26 stycznia 2015r.  (poniedziałek) do godz.1000..
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem  

„Pomoc osobom i członkom ich rodzin, w których występuje problem alkoholowy w formie  terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu miasta Rawa Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia, mitingi), zakup literatury o tematyce alkoholowej, szkolenia oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.”

Oferta powinna być czytelnie wypełniona i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzona pieczęcią jednostki.
 
TRYB  I  KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERTY

Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 4 lutego 2015r. Oferty zostaną rozpatrzone, przez komisję  konkursową  powołaną przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Komisja Konkursowa odrzuca ofertę;

1)   niezgodną ze wzorem oferty stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.XII.2010r  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego ,ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011r.  Nr 6,poz..25);
2)   nie podpisaną  lub podpisaną przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu;
3)   niekompletną, złożoną po terminie
4)   złożoną przez podmiot nie będący organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art.3 ust. 3 ustawy.
5)   nie zapewniającą środków własnych na realizację wspieranego zadania publicznego.

Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert wg kryteriów:

1)  celowości
2)  możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę  (kwalifikacje, uprawnienia i            doświadczenie realizatorów, osiągnięcia),
3)   efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników,)
4)   rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
5)   wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
6)  udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
    
     Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  i na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

Na realizację  tego samego zadania przyznano z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  ,w 2013r. kwotę 59.000 zł.
w 2014r. kwotę  59.000.
Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu  realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty.

Zakres  i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
      
       Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami  są udostępnione w Urzędzie Miasta Rawa   Mazowiecka w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Plac Piłsudskiego 4 pokój 14,  a także na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl.

 

Metryka

  • opublikował: Robert Federowicz
    data publikacji: 2015-01-02 15:07
  • zmodyfikował: Robert Federowicz
    ostatnia modyfikacja: 2015-01-02 15:07

Dokumenty do pobrania

Metryka

  • opublikował: Robert Federowicz
    data publikacji: 2012-01-04 15:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 320721
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-02 13:19:40