Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 86, poz.740)

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja Otwartych Mistrzostw Rawy Mazowieckiej w Triathlonie i Duathlonie.

Na realizację tego zadania przeznaczono środki publiczne w kwocie 10.000 zł.

 

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

 

Termin i warunki realizacji zadania:

1. Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadza działalność sportową na terenie Miasta Rawa Mazowiecka oraz realizujące cel publiczny z zakresu sportu, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamierzają realizować objęty konkursem cel publiczny zadania
 • prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
 • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu
 • przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
 • zapewnią udział środków własnych na realizacje zadania.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone według obowiązującego wzoru w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym. Kwota dofinansowania ze strony Miasta Rawa Mazowiecka nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów realizacji zadania.

3. Dotacje na wsparcie realizacji zadania przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2015 r. zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami.

Termin składania ofert

Oferty należy składać w biurze podawczym (pok. Nr 17) Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka,  w terminie do dnia 13 lipca 2015 roku. Nie będą rozpatrywane oferty które zostaną złożone po terminie. Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z wzorem oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z2011 r. Nr 6, poz. 25) w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta.

Oferty powinny być czytelnie wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią jednostki.

Do oferty należy dołączyć:

 1. kopię lub oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – dokument musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany.
 2. oświadczenia:
 • o nieprowadzenia działalności w celu osiągnięcia zysku
 • o braku zajęć komorniczych wobec oferenta
 • o wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań publicznych w ostatnich trzech latach.

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1.Roztrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 17 lipca 2015 r. - ogłoszenie wyników ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

2.Odrzuceniu podlegają oferty: złożone na innych drukach niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne,  złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania stosunku do złożonej oferty.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka a wnioskowanym podmiotem oraz złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowano.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 • znaczenie zadania dla Miasta Rawa Mazowiecka
 • zgodność oferty z celem publicznym, określonym w treści konkursu
 • wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania, 
 • wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania,
 • ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
 • ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta
 • analiza wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem jakości i terminowości rozliczania dotacji. nie dotyczy dotacji, które po raz pierwszy ubiegają się o dotacje.

 

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak i również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami są dostępne w Urzędzie Miasta w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, ul.Pl. Piłsudskiego 5 oraz na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Urbański
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2015-06-24 14:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-24 14:41

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2012-01-04 15:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 319569
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-02 13:19:40