Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«luty 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Ogłoszenie o konkursach ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

 

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI/74/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

 

Ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych obejmujących działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

 

1) działań mających na celu poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 20.000 zł.

Koszt realizacji tego zadania finansowany ze środków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2015 wyniósł  20.000 zł., a w roku 2014 wyniósł 20. 000 zł.,

2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej polegającego na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla  dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 76.000 zł.

Koszt realizacji tego zadania finansowany ze środków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2015 wyniósł 76.000 zł., a w roku 2014 wyniósł 76. 000 zł.

 

Zasady przyznawania dotacji:

1) W otwartych konkursach ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

a) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej,

b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

c) dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,

d) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

e) przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z zadaniem konkursu na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

2) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu  konkursowym. 

3) Dotacje na wsparcie realizacji zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

Terminy i warunki realizacji zadania:

Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2016 r. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością przy oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami.

Środki z przyznawanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków, które:

 1. są niezbędne do realizacji zadania,
 2. zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie oraz w umowie zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Rawa Mazowiecka,
 3. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 4. zostały faktycznie poniesione w terminie realizacji zadania,
 5. są poparte stosownymi dokumentami, w szczególności zostały wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.

Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji, uznaje się w szczególności:

 1. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,
 2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 3. wydatki związane z działalnością gospodarczą,
 4. zakup środków trwałych, których jednostkowy koszt przekracza 3 500 zł.
 5. modernizacja, adaptacja pomieszczeń,
 6. opłaty bankowe, koszty sądowe i inne koszty związane z niewykonaniem lub nieterminowym wykonaniem zobowiązań przez oferenta.

Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania odpowiedniemu zmniejszeniu ulega wysokość dotacji. Jeżeli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

 

Termin składania ofert 21 stycznia 2016 r. (czwartek) do godz. 16.00

Oferty należy składać w biurze podawczym (pok. nr 17) Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka. Oferty dotyczące w. w. zadań winny być złożone zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz 25),  z podaniem nazwy i adresu podmiotu  oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta.

Oferty powinny być czytelnie wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią jednostki.

Do oferty należy dołączyć:

1) kopię lub oryginał aktualnego wypisu z krajowego rejestru sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzająca status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – dokument musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

2) oświadczenie:

a) o nieprowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku,

b) o braku zajęć komorniczych wobec oferenta,

c) wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań publicznych wostatnich trzech latach.

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 1 lutego 2016r. Ogłoszenie wyników ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetoweji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

2) Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka .

3) Odrzuceniu podlegają oferty: złożone na innych drukach niż wskazane w ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony, do wzięcia udziału w konkursie, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku  do złożonej oferty. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowano.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. celowość,
 2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia  i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia),
 3. efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników)
 4. rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
 5. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 6. udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami są udostępnione w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu  Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 7 a także  na stronie internetowej w zakładce aktualności: www.rawamazowiecka.pl i w biuletynie informacji publicznej www.bip.rawamazowiecka.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Janeczek
  data wytworzenia: 2015-12-31
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2015-12-31 09:28
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-31 09:35

Ogłoszenie o konkursie ofert

 • Metryka

  • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
   data publikacji: 2015-12-31 09:26

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2015-12-31 09:28

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2012-01-04 15:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 373336
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-21 11:33:13