Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«grudzień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku    publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118 i poz.1146) oraz uchwały  Nr XI/74/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu  Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka  z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016r.

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

RODZAJ  ZADANIA

Zadanie polegające na pomocy osobom  i  członkom  ich rodzin, w których występuje  problem alkoholowy w formie  terapii dla osób uzależnionych  i współuzależnionych  z terenu miasta Rawa  Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia, mitingi), zakup  literatury o tematyce alkoholowej, szkolenia  oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEGO ZADANIA

Planowane środki finansowe  na  realizację  zadania, objętego niniejszym konkursem,  wynoszą  59.000 złotych.
Zastrzega się, że wysokość środków jest prognozowana i uzależniona od wysokości wpływów uzyskanych do budżetu Miasta pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI
 
1) W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie:  
a) działające na rzecz mieszkańców Rawy  Mazowieckiej,  
b) zamierzające realizować zadania objęte Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,  
c) prowadzące działania w dziedzinie objętej konkursem, dysponujące odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
d) posiadające niezbędne doświadczenie do realizacji zadania będącego przedmiotem  konkursu,  
e) przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na właściwym formularzu  wraz z wymaganymi załącznikami.

2) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu  konkursowym.
3) Dotację na wsparcie zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA

1) Realizacja zadania będącego przedmiotem konkursu ofert nastąpi w 2016  roku, od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016r.
2) Wsparcie realizacji zadania publicznego dokonywane będzie na podstawie pisemnej  umowy.
3) Zadanie będące przedmiotem konkursu winno być realizowane z należytą starannością, oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami.

Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania odpowiedniemu zmniejszeniu ulega wysokość dotacji. Jeżeli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.


TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

Oferty należy składać w biurze podawczym (pok. nr 17) Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5 w terminie do dnia 27 stycznia 2016r.  (środa) do godz. 10.00.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem: „Pomoc osobom i członkom ich rodzin, w których występuje problem alkoholowy w formie  terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu miasta Rawa Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia, mitingi), zakup literatury o tematyce alkoholowej, szkolenia oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.”

 

Oferta powinna być czytelnie wypełniona i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzona pieczęcią jednostki.
 
TRYB  I  KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERTY

Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 29 stycznia 2016r. Oferty zostaną rozpatrzone, przez komisję  konkursową  powołaną przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Komisja Konkursowa odrzuca ofertę:

1) niezgodną ze wzorem oferty stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.XII.2010r  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011r.  Nr 6, poz.25);
2) nie podpisaną  lub podpisaną przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu;
3) niekompletną, złożoną po terminie
4) złożoną przez podmiot nie będący organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art.3 ust. 3 ustawy.
5) nie zapewniającą środków własnych na realizację wspieranego zadania publicznego.

Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert wg kryteriów:

1)  celowości
2)  możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę  (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia),
3)  efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników,)
4)  rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
5)  wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
6)  udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
    
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  i na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

Na realizację  tego samego zadania przyznano z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, w 2014 r. kwotę 59.000 zł. w 2015 r. kwotę 59.000.

Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu  realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty.

Zakres  i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
      
Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami  są udostępnione w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Plac Piłsudskiego 4 pokój 14,  a także na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Stanisławczyk
  data wytworzenia: 2016-01-05
 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2016-01-05 16:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-05 21:17

Rejestr zmian

 • zmieniono 2016-01-05 21:17 przez Administrator Systemu

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2012-01-04 15:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 346375
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-02 13:19:40