Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Działając na podstawie Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2016 r. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – organizacja obozów sportowych.

Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania 20.000 zł.

Koszt realizacji zadania w 2016 r. wyniósł 20.000 zł.

 

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad

 

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, wymienione w art. 3 ust 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej

 • prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem

 • dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania

 • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu

 • przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi

załącznikami.

2.     Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone według obowiązującego wzoru w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

3.     Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.

4.     Dotacje na wsparcie realizacji zadania przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2016 r.

Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami.

Termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka, w terminie do dnia 4 lipca 2016 roku. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie. Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z wzorem oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z2011 r. Nr 6, poz. 25) w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta.

Oferty powinny być czytelnie wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią jednostki.

Do oferty należy dołączyć:

 1. Kopia lub oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – dokument musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany.

 2. Oświadczenia o

 • nieprowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku

 • braku zajęć komorniczych wobec oferenta

 • wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań publicznych w ostatnich trzech latach.

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

 2. Ogłoszenie wyników ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

 3. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

 4. Odrzuceniu podlegają oferty: złożone na innych drukach niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania stosunku do złożonej oferty. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka a wnioskowanym podmiotem oraz złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowano.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Celowość

 2. Możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę ( kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, dotychczasowe osiągnięcia )

 3. Efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników), rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie ),

 4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł pozyskanych na realizację zadania publicznego

 

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak i również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami są dostępne w Urzędzie Miasta w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, ul.Pl. Piłsudskiego 5 oraz na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl

drukuj (Otwarty konkurs ofert)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Urbański
  data wytworzenia: 2016-06-14
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2016-06-14 15:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-14 15:43

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2012-01-04 15:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 320709
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-02 13:19:40