Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«grudzień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) oraz uchwały Nr XXII/167/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r., ogłasza: drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego - zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, polegające na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa  w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 40 000 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r. wyniosła 60.000 zł (w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Zasady przyznawania dotacji:

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej,
 2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, na terenie Miasta Rawa Mazowiecka,
 3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
 4.  posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
 5.  przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z zadaniem stanowiącym przedmiot konkursu. Oferta winna być sporządzona na formularzu, którego wzór określa  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz.1300). Do oferty winny być załączone wszystkie wymagane w ogłoszeniu załączniki.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

3. Dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

Terminy i warunki realizacji zadania:

Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością przy oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami.

Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków, które:

 1. są niezbędne do realizacji zadania,
 2. zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie oraz w umowie zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Rawa Mazowiecka,
 3. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 4. zostały faktycznie poniesione w terminie realizacji zadania,
 5. są poparte stosownymi dokumentami, w szczególności zostały wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.

Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji, uznaje się w szczególności:

 1. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,
 2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 3. wydatki związane z działalnością gospodarczą,
 4. zakup środków trwałych, których jednostkowy koszt przekracza 3500 zł.,
 5. modernizacja, adaptacja pomieszczeń,
 6. opłaty bankowe, koszty sądowe i inne koszty związane z niewykonaniem lub nieterminowym wykonaniem zobowiązań przez oferenta.

Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania odpowiedniemu zmniejszeniu ulega wysokość dotacji. Jeżeli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

Termin składania ofert  21 kwietnia 2017 r. (piątek) do godz.15.00

Oferty należy składać w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka. Do konkursu każdy oferent może złożyć 1 ofertę. Dotyczy ofert składanych samodzielnie jak i ofert wspólnych. Oferty dotyczące w. w. zadania winny być złożone zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz.1300). Każda oferta dotycząca zadania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz „drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego - zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, polegające na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa  w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej”.

Oferty powinny być czytelnie wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią jednostki.

Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzającej status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – dokument musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r., ogłoszenie wyników ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
 2. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową dla opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, powołane Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
 3. Odrzuceniu podlegają oferty: złożone na innych drukach niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony,  do wzięcia udziału w konkursie, nie spełniający warunków określonych w ogłoszeniu, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku  do złożonej oferty. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka a wnioskowanym podmiotem oraz złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowano.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 • znaczenie zadania dla Miasta Rawa Mazowiecka,
 • celowość,
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, wkład rzeczowy, osiągnięcia),
 • efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników,)
 • rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych(biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
 • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 • udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami  są udostępnione  w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 6 a także  na stronie internetowej w zakładce aktualności: www.rawamazowiecka.pl i w biuletynie informacji publicznej www.bip.rawamazowiecka.pl

drukuj (Otwarty konkurs ofert)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Sekuter
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2017-03-31 13:43
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-31 13:48

Rejestr zmian

 • zmieniono 2017-03-31 13:48 przez Rataj Arkadiusz - WOKZiS

Do pobrania

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2017-03-31 13:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 375275
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-21 11:33:13