Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Ogłoszenie o konkursach ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn.zm.) oraz uchwały  Nr XLI/323/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na rok 2010.

 ogłasza otwarte konkursy ofert :

I.       na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo, na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 52.000 zł.(koszt realizacji tego zadania w roku 2009 wyniósł 52.000 zł. a także w roku 2008 wyniósł 52.000 zł.),

II.    na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu poprawę stanu zdrowia u osób niepełnosprawnych, na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 18.000 zł.( koszt realizacji tego zadania w roku 2009 wyniósł 18.000 zł.  , w roku 2008 wyniósł 16.000 zł.),

 III. na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, kształtowania postaw patriotycznych, popularyzację wiedzy patriotycznej, na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 10.000 zł.( koszt realizacji tego zadania w roku 2009 wyniósł 9.000 zł.  a także w roku 2008 wyniósł 9.000 zł.).

 Zasady przyznawania dotacji:

1.      W otwartych konkursach ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki: zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z zadaniem konkursu na stosownym formularzu  wraz z wymaganymi załącznikami.

 2.      Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

3.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu  konkursowym.

 4.      Dotacje zostaną przyznane przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w oparciu  o opinię Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Terminy i warunki realizacji zadania:

 1.      Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od zawarcia  umowy do 31 grudnia 2010 r.

2.      Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością przy oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartymi umowami  oraz obowiązującymi  przepisami.

 Termin składania ofert: 11 stycznia 2010 r. (poniedziałek) do godz. 16.00.

 Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka. Oferty dotyczące w.w. zadania winny być złożone zgodnie  z formularzem ofert,           w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta.

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

 1.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 23 stycznia 2010 r., ogłoszenie wyników ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

2.      Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

 3.      Odrzuceniu podlegają oferty: złożone na innych drukach niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

4.      Po dokonaniu wyboru oferty podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji otrzymuje pisemną informację   o wysokości  dotacji.

 5.      Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku  do złożonej oferty.

6.      Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka a wnioskowanym podmiotem oraz złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowano.

7.      Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru: 

-   celowość,

-  możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia   i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia)

        efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,  w tym             w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników,)

        rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych(biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),

        wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.                          

      Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami  są udostępnione  w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu  Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 7  a także  na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl 

drukuj (Ogłoszenie o konkursach ofert)

Metryka

  • opublikował: Sekuter Teresa WOKZIS
    data publikacji: 2009-12-07 11:26
  • zmodyfikował: Sekuter Teresa WOKZIS
    ostatnia modyfikacja: 2009-12-07 11:39

Metryka

  • opublikował: Sekuter Teresa WOKZIS
    data publikacji: 2009-12-07 11:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 320399
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-02 13:19:40