Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
działając na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234; poz.1536 ) oraz uchwały  Nr XII/88/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu  Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka  z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Rawa Mazowiecka na 2012 rok.
RODZAJ  ZADANIA
Zadanie własne gminy polegające na pomocy osobom i członkom ich rodzin, w których występuje problem alkoholowy w formie  terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu miasta Rawa Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia, mitingi), zakup literatury o tematyce alkoholowej, szkolenia oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEGO ZADANIA

Planowane środki finansowe  na realizację  zadania, objętego niniejszym konkursem,  wynoszą 55.000 złotych.
Zastrzega się, że wysokość środków jest prognozowana i uzależniona od wysokości wpływów uzyskanych do budżetu Miasta pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 

 ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI
 
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej, zamierzające realizować zadania objęte Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , prowadzące działania w dziedzinie objętej konkursem, dysponujące odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadające niezbędne doświadczenie do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,  które przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
3. Dotację na wsparcie zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.


TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA

1. Realizacja zadania będącego przedmiotem konkursu ofert nastąpi w 2012  roku, od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2012r.
2. Wsparcie realizacji zadania publicznego dokonywane będzie na podstawie pisemnej umowy.
3. Zadanie będące przedmiotem konkursu winno być realizowane z należytą starannością, oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami.


TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5 w terminie do dnia 26 stycznia 2012r.  (czwartek) do godz.10.00..
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „Pomoc osobom i członkom ich rodzin, w których występuje problem alkoholowy w formie  terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu miasta Rawa Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia, mitingi), zakup literatury o tematyce alkoholowej, szkolenia oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego".

Oferta powinna być czytelnie wypełniona i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzona pieczęcią jednostki.
 
TRYB  I  KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERTY

Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 30 stycznia 2012r. Oferty zostaną rozpatrzone, przez komisję  konkursową  powołaną przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Komisja Konkursowa odrzuca ofertę;
1) niezgodną ze wzorem oferty stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.XII.2010r  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego ,ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U.  Nr 6,poz.25);
2) nie podpisaną  lub podpisaną przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu;
3) niekompletną, złożoną po terminie
4) złożoną przez podmiot nie będący organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art.3 ust. 3 ustawy.
5) nie zapewniającą środków własnych na realizację wspieranego zadania publicznego.
Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert wg kryteriów:

1) celowości
2) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę  (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia),
3) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników,)
4) rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
5) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
6) udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
 
Na realizację  tego samego zadania przyznano z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  w 2010r. kwotę 55.000 , w 2011r. kwotę 55.000 zł.

Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu  realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty.

Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami  są udostępnione w Urzędzie Miasta Rawa   Mazowiecka w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Plac Piłsudskiego 4 pokój 14,  a także na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl.

Metryka

  • opublikował: Robert Federowicz
    data publikacji: 2012-01-04 13:56

Dokumenty do pobrania

Metryka

  • opublikował: Robert Federowicz
    data publikacji: 2012-01-04 15:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 320414
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-02 13:19:40