Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234; poz.1536 ) oraz uchwały  Nr XXII/166/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 listopada 2012rw sprawie przyjęcia Programu  Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka  z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.

ogłasza otwarty konkurs ofert

 na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2013rok oraz Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii

       
        RODZAJ  ZADANIA

Zadanie własne gminy polegające na pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w  zakresie  przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzoną przez świetlicę środowiskową w formie udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci  i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą, organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych oraz dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.

 WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEGO 
 ZADANIA


Planowane środki finansowe  na realizację  zadania, objętego niniejszym konkursem,  wynoszą  74.000 złotych.
Zastrzega się, że wysokość środków jest prognozowana i uzależniona od wysokości wpływów uzyskanych do budżetu Miasta pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
.
 ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI
 
1.    W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej, zamierzające realizować zadania objęte Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , prowadzące działania w dziedzinie objętej konkursem, dysponujące odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadające niezbędne doświadczenie do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,  które przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
2.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
3.    Dotację na wsparcie zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.


TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA

1.    Realizacja zadania będącego przedmiotem konkursu ofert nastąpi w 2013  roku, od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013r.
2.    Wsparcie realizacji zadania publicznego dokonywane będzie na podstawie pisemnej umowy.
3.    Zadanie będące przedmiotem konkursu winno być realizowane z należytą starannością, oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami.
TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5 w terminie do dnia 11 lutego 2013r.  (poniedziałek) do godz.10.00
  Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem 
„Pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w  zakresie  przeciwdziałania  alkoholizmowi i narkomanii prowadzoną przez świetlicę środowiskową”

Oferta powinna być czytelnie wypełniona i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzona pieczęcią jednostki.
 
TRYB  I  KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERTY

Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 15 lutego 2013r. Oferty zostaną rozpatrzone, przez komisję  konkursową  powołaną przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Komisja Konkursowa odrzuca ofertę;
1)   niezgodną ze wzorem oferty stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.XII.2010r  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego ,ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U.  Nr 6,poz.25);
2)   nie podpisaną  lub podpisaną przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu;
3)   niekompletną, złożoną po terminie
4)   złożoną przez podmiot nie będący organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art.3 ust. 3 ustawy.
5)   nie zapewniającą środków własnych na realizację wspieranego zadania publicznego.
Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert wg kryteriów:

1)  celowości
2)  możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę  (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia),
3)   efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników,)
4)   rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę    realizację zadań w poprzednim okresie),
5)   wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
6)  udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego


 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na  
 tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
 
Na realizację  tego samego zadania przyznano z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  w 2011r. kwotę 64.000  ,
w 2012r. kwotę 64.000 zł.

Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu  realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty.

Zakres  i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w    
konkursie.
     
Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami  są udostępnione w Urzędzie Miasta Rawa   Mazowiecka w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Plac Piłsudskiego 4 pokój 14,  a także na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl.
 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2013-01-18 13:32
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2013-01-21 09:15

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 320774
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-02 13:19:40