Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«sierpień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Informacja o kandydatach na ławników

Uprzejmie informuję, że Rada Miasta Rawa Mazowiecka przystępuje do wyboru na kadencję 2016-2019:
1) 4 ławników  do Sądu Okręgowego w Łodzi,
2) 5 Ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej,
3) 1 ławników do Sądu Rejonowego w Skierniewicach  do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Uprzejmie informuję, iż z dniem 30 czerwca 2015 roku upływa termin zgłaszania do Rady Miasta Rawa Mazowiecka kandydatów na ławników.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 

 

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5  Biuro podawcze oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej.
Do  zgłoszenia  kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego,
2) informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby ( data nie wcześniejsza niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia),
3) oświadczenie kandydata , że nie jest prowadzone  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ( data nie wcześniejsza niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia),
4) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona ( data nie wcześniejsza niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia),
5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika ( data nie wcześniejsza niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia),

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji – dokument z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Dariusz Misztal

 

Metryka

  • opublikował: Robert Federowicz
    data publikacji: 2015-06-03 09:14
  • zmodyfikował: Robert Federowicz
    ostatnia modyfikacja: 2015-06-03 09:47

Metryka

  • opublikował: Robert Federowicz
    data publikacji: 2015-06-03 09:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 59485
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-25 14:43:53