Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«grudzień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXIX/233/2000

Rady Miasta Rawy Mazowieckiej

z dnia 27 października 2000r.

w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

fragmentu miasta Rawa Mazowiecka,

położonego przy ul. Zygmunta Zwolińskiego,

obejmującego działki geodezyjne Nr 563, 605 i 606

 

            Na podstawie art.18 ust.2 p.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (Dz.U. z 1996r Nr 13, poz.74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622, z 1997r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz.1014 i Nr 162, poz.1126 oraz z 2000r Nr 26 poz.306, Nr 48, poz.552 i Nr 62, poz.718) oraz art.8, art.10 ust.1 p.1-8, art. 10 ust. 3, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz.139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz.1279 oraz z 2000r Nr 12, poz.136) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Rawa Mazowiecka, położonego przy ul. Zygmunta Zwolińskiego, obejmującego działki geodezyjne Nr 563, 605 i 606 obrębu Nr 4.

2. Traci moc obowiązującą miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, zatwierdzony Uchwałą Nr VI/31/85 Miejskiej Rady Narodowej w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 marca 1985r w sprawie zatwierdzenia miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka (Dz.Urz. Województwa Skierniewickiego nr 5 poz.33 z późniejszymi zmianami) na obszarze określonym w p.1 niniejszego paragrafu

3. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Rawa Mazowiecka ustala się przeznaczenie oraz zasady i warunki gospodarowania zawarte w § 2 niniejszej uchwały.

 

§ 2

1. Przeznaczenie terenów wg rodzajów funkcji zagospodarowania przestrzennego oraz warunki zagospodarowania dotyczące wyodrębnionych terenów.

1) Funkcje zagospodarowania przestrzennego ustalone dla obszaru objętego planem.

Wyodrębnione funkcje zagospodarowania terenu wykluczają się wzajemnie, chyba że ustalenia szczegółowe niniejszej uchwały stanowią inaczej.

Ilekroć w planie miejscowym jest, mowa o:

a) terenach budowlanych,  - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone do utrzymania istniejących oraz realizowania projektowanych obiektów budowlanych z elementami zagospodarowania zielenią, dojść, dojazdów i miejsc postojowych - o funkcji lub bezpośrednio związanych z funkcją mieszkaniową lub użyteczności publicznej - w rozumieniu przepisów prawa budowlanego oraz szczególnej działalności gospodarczej - w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, w tym tereny o funkcji:

- mieszkaniowej z podziałem na:

                        - zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

                        - zabudowę jednorodzinną - oznaczone symbolem “MN",

                        - zamieszkania zbiorowego,

                        - zabudowę zagrodową,

- użyteczności publicznej- o charakterze usługowym z wyłączeniem terenów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska, oznaczone symbolem "U" z podziałem na tereny:

                                    - administracji i wymiaru sprawiedliwości,

                                    - kultury,

                                    - kultu religijnego,

                                    - oświaty,

                                    - nauki,

                                    - służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej,

                                    - obsługi bankowej,

                                    - handlu,

                                    - gastronomii,

                                    - usług i usług produkcyjnych,

                                    - turystyki,

- obsługi pasażerów,

- sportu,

                                    - poczty i telekomunikacji,

                                    - usług komunalnych,

- zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone symbolami "MNp" o formule określonej dla symbolu „MN” jako funkcji podstawowej, oraz użyteczności publicznej o charakterze usługowym o formule określonej dla symbolu U jako funkcji uzupełniającej, w formie działek budowlanych mieszkaniowych lub mieszkaniowo-usługowych,

b) terenach komunikacji - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone do utrzymania istniejących oraz realizacji projektowanych ulic oraz obiektów i urządzeń kolejowych, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych i o kolejach, w tym:

                                                - ulica lokalna - oznaczonych symbolem “KL",

                                                - ulica dojazdowa - oznaczonych symbolem “KD",

2) Definicję dotyczące lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ilekroć w planie miejscowym jest, mowa o:

a) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię w której mogą być umieszczone elewacje ścienne budynków lub ich części bez jej przekraczania,

b) udziale terenów zieleni - należy przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny (liczbę niemianowaną) ustalany dla poszczególnego terenu, uzyskany z podzielenia sumy powierzchni terenów niezabudowanych i nieutwardzonych do powierzchni całego terenu oznaczonego,

c) stanie "istniejącym" zagospodarowania terenu - należy przez to rozumieć stan zagospodarowania oraz stan granic prawnych terenu na dzień zatwierdzenie niniejszego planu.

3) Zasady kształtowania zagospodarowania terenów obowiązujące na całym obszarze planu.

a) Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania należy identyfikować w oparciu o ustalenia zawarte w § 2 ust.1. p.5, a w przypadku braku takich ustaleń w oparciu o:

- punkty identyfikacyjne zwymiarowane na rysunku planu, w stosunku

  do trwałych naniesień (wynikających z treści mapy zasadniczej lub ewidencyjnej),

- trwałe naniesienia lub granice własności - jako linie (punkty) pokrywające się

  z tymi elementami rysunku planu.

                        W sytuacji wyczerpania powyższych warunków linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania należy identyfikować w oparciu o miary graficzne z rysunku planu.

b) Dopuszczalne jest zachowanie bez prawa odbudowy, rozbudowy i nadbudowy, istniejących budynków lub ich części, gdy nie spełniają warunków ustaleń dotyczących linii zabudowy oraz nieprzekraczalnej linii realizacji ogrodzeń, umieszczonych na rysunku planu lub zawartych w § 2 ust.1 p.5 niniejszego planu .

c) Linie zabudowy - określono na rysunku planu punktami identyfikacyjnymi lub zwymiarowaniem.

d) W pasie terenu określonym linią zabudowy i linia rozgraniczająca ulicy obowiązuje zakaz realizacji tymczasowych budynków chyba że ustalenia zawarte w § 2 ust.1 p.5 niniejszego planu stanowią inaczej.

e) W obszarze planu, obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń:

- o wysokości powyżej 1,5m,

- z elementów o wypełnieniu powierzchni powyżej 50%,

 chyba że ustalenia zawarte w § 2 ust.1 p.5 niniejszego planu stanowią inaczej.

f) W pasach drogowych ulic z wyłączeniem ulicy klasy „główna ruchu przyspieszonego” określonej planem, dopuszcza się realizację tymczasowych budynków o funkcji handlu o powierzchni do 12m2 pod warunkiem ich nietrwałego związania z gruntem oraz obiektów małej architektury, przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa ruchu kołowego, pieszego i warunków zagospodarowania pasa drogowego ulicy.

g) Ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w miejsca postojowe:

- w terenach o funkcji użyteczności publicznej i szczególnej działalności gospodarczej, minimum:

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 20m2 powierzchni użytkowej,

- dla obiektów usługowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni użytkowej,

- dla pozostałych obiektów użyteczności publicznej i szczególnej działalności gospodarczej - jedno stanowisko na każde 100m2  powierzchni użytkowej,

- w terenach o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej dla jednego budynku mieszkalnego maksimum - 4 stanowiska w garażach.

h) Przepis zawarty w ust. 1 p.3g) niniejszego paragrafu nie dotyczy obiektów handlowych nie posiadających użytkowej powierzchni sprzedaży oraz obiektów w obszarze ścisłej ochrony konserwatorskiej.

i) W terenach zieleni, określonych w pasach drogowych ulic ustala się zasadę wprowadzania drzewostanu o charakterze alejowym przy zachowaniu pozostałych ustaleń niniejszej planu.

j) W terenach dla których ustalenia niniejszego planu ustalają inne przeznaczenie terenu, niż dotychczasowe użytkowanie obowiązują następujące warunki tymczasowego zagospodarowania:

- dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych nie związanych trwale z gruntem, niezbędnych do dotychczasowego sposobu użytkowania terenu,

- istniejące budynki i ogrodzenia mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy z prawem do bieżącej konserwacji.

k) Pojęcia i określenia nie zdefiniowane w niniejszej zmianie planu należy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

4) Zasady kształtowania zagospodarowania terenu obowiązujące na terenach o funkcji mieszkaniowej.

a) W terenach zabudowy jednorodzinnej - „MN” dopuszcza się w ramach budynków mieszkalnych wprowadzenie funkcji użyteczności publicznej.

b) W terenach mieszkaniowych - zabudowy jednorodzinnej - „MN” dopuszcza się realizację w obrębie jednej działki budowlanej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

c) W terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu - „MNp” dopuszcza się realizację:

- w obrębie jednej działki budowlanej jednego domu jednorodzinnego,

- obiektów użyteczności publicznej wyłącznie w ramach działek budowlanych zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem możliwości realizacji budynku mieszkalnego jako elementu zagospodarowania funkcji podstawowej.

d) W terenach mieszkaniowych - zabudowy jednorodzinnej - „MN” dopuszczalny jest podział na działki budowlane wyłącznie o funkcjach: mieszkaniowej, ulic dojazdowych, dojść i dojazdów oraz urządzeń elektroenergetycznych.

 

5) Tereny o różnych funkcjach - zasady i warunki kształtowania zagospodarowania.

4.251.KL. - fragment ul. Polnej

Przeznaczenie terenu - Tereny komunikacji – ulica lokalna.

Zasady i warunki zagospodarowania:

- teren przeznaczony dla realizacji celów publicznych,

- w pasie drogowym:

- jezdnia szerokości minimum 6m,

            - zieleńce zamiennie z zatokami postojowymi,

                        - obustronne chodniki o szerokości minimum 1,5m.

 

 

4.252.MNp. - teren przy ul. Zygmunta Zwolińskiego

Przeznaczenie terenu: - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

Zasady i warunki zagospodarowania:

- minimalna wielkość terenów zielonych - 30% powierzchni terenu,

- budynki gospodarcze i usługowe o jednej kondygnacji bez poddaszy użytkowych,

- wysokość budynków mieszkalnych - do 3 kondygnacji w tym poddasze użytkowe.

- nachylenie połaci dachowych minimum 50%,

- poziom posadzki parteru, w części frontowej, wyniesiony nad poziom terenu maksymalnie do wysokości 1,0m,

- zakaz realizacji loggii.

- budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy do 40m2 i wysokości kalenicy do 4m. od poziomu terenu.

4.253.KD. - fragment ul. Zygmunta Zwolińskiego

Przeznaczenie terenu: - Tereny komunikacji - ulica dojazdowa.

Zasady i warunki zagospodarowania: `

- teren przeznaczony dla realizacji celów publicznych,

- teren poszerzenia pasa drogowego w obrębie skrzyżowania.

4.254.MNp. - teren przy ul. Zygmunta Zwolińskiego

Przeznaczenie terenu: - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

Zasady i warunki zagospodarowania:

- minimalna wielkość terenów zielonych - 30% powierzchni działki budowlanej,

- wysokość budynków mieszkalnych do 3 kondygnacji w tym poddasze użytkowe,

- wysokość budynków użyteczności publicznej do 2 kondygnacji,

- nachylenie połaci dachowych minimum 50%,

- poziom posadzki parteru, w części frontowej, wyniesiony nad poziom terenu maksymalnie do wysokości 1,0m,

- zakaz realizacji loggii.

- budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy do 40m2 i wysokości kalenicy do 4m. od poziomu terenu.

4.255.KD. - fragment ul. Zygmunta Zwolińskiego

Przeznaczenie terenu: - Tereny komunikacji - ulica dojazdowa.

Zasady i warunki zagospodarowania: `

- teren przeznaczony dla realizacji celów publicznych,

- teren poszerzenia pasa drogowego w obrębie skrzyżowania.

 

2. Zasady i warunki podziałów terenu na działki budowlane

1) W obszarach terenów budowlanych, obowiązują następujące zasady podziału nieruchomości na działki budowlane:

a) działka budowlana jest nieruchomością gruntową lub działką gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej, wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi wynikające z ustaleń niniejszego planu oraz z ustaw szczególnych,

b) wielkość i kształt działek budowlanych, istniejącej zabudowy - winny być dostosowane do potrzeb związanych z funkcjonowaniem obiektów, przy zachowaniu wymogów przepisów szczególnych,

c) wymagane jest zachowanie wartości użytkowych wszystkich fragmentów terenu w zakresie dokonania podziałów na działki budowlane,

d) oddzielenie działki budowlanej od nieruchomości wymaga zapewnienia dojazdu do pozostałej części z drogi ogólnodostępnej,

e) fragment działki przeznaczony w ramach działki budowlanej pod dojazd - winien posiadać szerokość minimum 5m, (ustalenie dotyczy odpowiednio do wydzielanych dojazdów do nieruchomości pozostających po wydzieleniu działki lub działek budowlanych).

 

2) W terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem „MN” (mieszkaniowo-usługowej "MNp" obowiązuje:

a) wielkość działki budowlanej mieszkalnictwa jednorodzinnego dla zabudowy:

- wolnostojącej od 500 do 1000m2,

- zbliźniaczonej od 400 do 700m2,

b) działki gruntu nie spełniające powyższego warunku mogą być wydzielane wyłącznie jako części uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej,

 

3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji.

1) Ustala się system ulic ogólnodostępnych, obsługujących obszar miasta w skład którego wchodzą: 

a) ulice lokalne:

b) ulice dojazdowe określone rysunkami planu pełniące funkcję obsługi bezpośredniej terenów zabudowy oraz funkcje nawiązania ulic pieszo jezdnych, dojazdów i dojść do systemu komunikacji miejskiej.

2) Dostępność komunikacyjną do terenów zapewniają:

- ulice określone niniejszym planem i przylegające do poszczególnych terenów,

- ulice nie wyodrębnione niniejszym planem (położone w granicach terenów lub do nich styczne) będące dojściami lub dojazdami, o ile ustalenia niniejszego planu, zawarte w § 2, ust. 1, p.5 nie stanowią inaczej.

3) Dopuszcza się zmianę rozwiązań elementów pasa drogowego na etapie projektów budowlanych w stosunku do ustaleń niniejszego planu w granicach określonych liniami rozgraniczającymi.

4) Linie rozgraniczające ulicy winny spełniać warunki zwymiarowania oraz miar graficznych i punktów identyfikacyjnych określonych  rysunkiem planu,

5) Dojścia lub dojazdy wydzielane w obrębie poszczególnych terenów budowlanych, nie są w rozumieniu niniejszego planu drogami publicznymi (ulicami lokalnymi miejskimi) ani ogólnodostępnymi drogami wewnętrznymi.

6) Realizacja obiektów usługowych lub produkcyjnych na poszczególnych działkach budowlanych, wymaga budowy zatoki postojowej poza podstawowymi pasami ruchu ulicy obsługującej lub parkingu wewnętrznego.

7) Na skrzyżowaniach ulic, w obrębie trójkątnego poszerzenia pasa drogowego obowiązuje zachowanie pola widoczności.

 

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

1)Podstawowy program wyposażenia terenów przeznaczonych pod zabudowę, obejmuje sieci i urządzenia:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- zaopatrzenia w wodę,

- odprowadzenia i oczyszczania ścieków sanitarnych,

- odprowadzenia wód opadowych,

- telekomunikacyjne.

2) Dopuszczalne jest wyposażanie terenów w sieci infrastruktury technicznej innych mediów oraz inne urządzenia infrastruktury technicznej ograniczone do obsługi wyłącznie poszczególnych terenów, pod warunkiem zachowania pozostałych ustaleń niniejszego planu oraz interesów osób trzecich.

3) Dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej (podziemnej i nadziemnej) wszystkich mediów:

-w ramach pasów drogowych ulic, dojść i dojazdów na całym obszarze planu,

-w osiach istniejących sieci.

4) Zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów.

5) Odprowadzenie ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.

6) Odprowadzenie ścieków opadowych do istniejących sieci kanalizacji deszczowej.

7) Dla wszystkich terenów budowlanych przewiduje się budowę oraz dopuszcza się realizację sieci i urządzeń elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowych, dostarczających do odbiorców energię elektryczną, cieplną i gaz. Zasady kształtowania przebiegu sieci określa §2 ust.1 p.4 pp3 niniejszej uchwały przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu i przepisów szczególnych.

8) Utylizacja odpadów komunalnych na zasadach obowiązujących przepisów porządkowych i w oparciu o miejskie składowisko odpadów stałych w Pukininie gmina Rawa Mazowiecka z uwzględnieniem segregacji i selektywnej zbiórki odpadów.

 

5. Warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.

1) Ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń ustalonych planem funkcji zagospodarowania terenu.

2) W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencje dla niewęglowych czynników w tym gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej.

 

§ 3

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Rawy Mazowieckiej ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu

wartości nieruchomości.

1. W wysokości 30% dla obszarów rolnych w chwili zatwierdzenia niniejszego planu a przeznaczonych ustaleniami niniejszego planu pod zabudowę mieszkaniową.

2. W wysokości zero% dla pozostałych obszarów miasta.

 

§ 4

Ustala się obowiązujący zakres rysunku Nr 3 planu miejscowego w skali 1:1000 stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały obejmujący:

a) tereny określone symbolem cyfrowym i symbolem funkcji zagospodarowania terenu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania terenu,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy,

d) zwymiarowanie linii zabudowy, linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania i punktów identyfikacyjnych załamań tych linii.

§ 5

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

                                                                  Przewodniczący Rady Miasta

 

                                                                            Wojciech Kuba

 

 

 

 

 

Metryka

  • opublikował: Jacek Lisicki
    data publikacji: 2005-07-05 10:20
  • zmodyfikował: Jacek Lisicki
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-05 12:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13384
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2005-07-05 12:46:54