Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
 
działając na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234; poz.1536 z póź. zm.) oraz uchwały  Nr XXXII/244/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu  Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka  z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie na rok 2014r.
 
 
ogłasza otwarty konkurs ofert
 
na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
        
        RODZAJ  ZADANIA
 
Zadanie własne gminy polegające na pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w formie  udzielenia pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej poprzez prowadzenie punktu  konsultacyjnego.
 
 WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEGO ZADANIA 
 
Planowane środki finansowe  na realizację  zadania, objętego niniejszym konkursem,  wynoszą  23.000 
złotych.
Zastrzega się, że wysokość środków jest prognozowana i uzależniona od wysokości wpływów uzyskanych do budżetu Miasta pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
.
 
 ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI
 
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej, zamierzające realizować zadania objęte Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , prowadzące działania w dziedzinie objętej konkursem, dysponujące odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadające niezbędne doświadczenie do realizacji zadania będącego  przedmiotem  konkursu,  które przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu  konkursowym. 
3.  Dotację na wsparcie zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
 
 
TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA 
 
1. Realizacja zadania będącego przedmiotem konkursu ofert nastąpi w 2014  roku, od 
daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014r.
2. Wsparcie realizacji zadania publicznego dokonywane będzie na podstawie pisemnej   
umowy.
3. Zadanie będące przedmiotem konkursu winno być realizowane z należytą starannością, oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami.
 
TERMIN  SKŁADANIA  OFERT
 
Oferta powinna być czytelnie wypełniona i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzona pieczęcią jednostki.
 
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5 w terminie do dnia 22 stycznia 2014r.  (środa) do godz.1000..
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem  
„Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w formie udzielenia pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej poprzez  prowadzenie punktu konsultacyjnego”.
 
Oferta powinna być czytelnie wypełniona i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzona pieczęcią jednostki.
 
 
TRYB  I  KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERTY
 
Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 31 stycznia 2014r. Oferty zostaną rozpatrzone, przez komisję  konkursową  powołaną przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
 
Komisja Konkursowa odrzuca ofertę;
1)   niezgodną ze wzorem oferty stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i 
      Polityki Społecznej z dnia 15.XII.2010r  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
      publicznego ,ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru      
      sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U.  Nr 6,poz..25);
2)   nie podpisaną  lub podpisaną przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu;
3)   niekompletną, złożoną po terminie
4)   złożoną przez podmiot nie będący organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym 
      mowa w art.3 ust. 3 ustawy.
5)   nie zapewniającą środków własnych na realizację wspieranego zadania publicznego.
Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert wg kryteriów:
 
1)  celowości
2)  możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę  (kwalifikacje, uprawnienia i   
         doświadczenie realizatorów, osiągnięcia), 
   3)   efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji   
         zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników,)
   4)   rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę    
         realizację zadań w poprzednim okresie),
   5)   wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
   6)  udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
    
 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na   
 tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
 
Na realizację  tego samego zadania przyznano z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  w 2012r.. kwotę 22.000  ,
w 2013r. kwotę 23.000 zł.
 
Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu  realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. 
 
Zakres  i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w     
konkursie.
      
       Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami  są udostępnione w Urzędzie Miasta Rawa   Mazowiecka w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Plac Piłsudskiego 4 pokój 14,  a także na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl.

Metryka

  • opublikował: Robert Federowicz
    data publikacji: 2013-12-30 16:22
  • zmodyfikował: Robert Federowicz
    ostatnia modyfikacja: 2013-12-30 16:34

Dokumenty do pobrania

Metryka

  • opublikował: Robert Federowicz
    data publikacji: 2012-01-04 15:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 302072
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 13:45:07