Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXII/244/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2014 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 530.000 zł.

Koszt realizacji tego zadania finansowany ze środków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2013 wyniósł 530.000 zł.

I.       Organizacja szkolenia w rawskich klubach sportowych dla dzieci i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego w następujących dyscyplinach sportowych:

 1. lekka atletyka
 2. judo
 3. karate
 4. tenis stołowy 
 5. wędkarstwo sportowe
 6. piłka nożna chłopców
 7. piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
 8. strzelectwo sportowe
 9. triathlon
 10. tenis ziemny
 11. pływanie

II.Zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży, (koszt realizacji tego zadania w 2013 roku wyniósł 12.000 zł )

     Zasady przyznawania dotacji:

1.     Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, wymienione w art. 3 ust 3  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • ·   zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej
 • ·   prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem
 • · dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania
 • ·   posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu
 • ·   przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

2.     Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone według obowiązującego wzoru w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.

3.     Dotacje na wsparcie realizacji zadania przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

 

Termin i warunki realizacji zadania:

 

Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2014 r.

Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami.

Termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka,  w terminie do dnia 27 stycznia 2014 roku. Nie będą rozpatrywane oferty które zostaną złożone po terminie. Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z wzorem oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z2011 r. Nr 6, poz. 25) w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta.

Oferty powinny być czytelnie wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią jednostki.

 

Do oferty należy dołączyć:

1)    Kopia lub oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – dokument musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany.

2)    Oświadczenia:

 • o nieprowadzenia działalności w celu osiągnięcia zysku
 • o braku zajęć komorniczych wobec oferenta
 • o wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań publicznych w ostatnich trzech latach.

 

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Roztrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 7 lutego 2014 r., ogłoszenie wyników ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
 2. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.
 3. Odrzuceniu podlegają oferty: złożone na innych drukach niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne,złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania stosunku do złożonej oferty. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka a wnioskowanym podmiotem oraz złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowano.

      

           Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 • ·   celowość
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, dotychczasowe osiągnięcia )
 • ·   efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników), 
 • rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
 • ·   wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 • · udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł pozyskanych na realizację zadania publicznego

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak i również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami są dostępne w Urzędzie Miasta w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, ul.Pl. Piłsudskiego 5 oraz na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Urbański
  data wytworzenia: 2014-01-07
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2014-01-07 10:56
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-07 11:29

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2013-12-18 08:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 302143
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 13:45:07