Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

 

Działając na podstawie Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka 

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2015 r. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – organizacja obozów sportowych.

Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania 20.000 zł.

Koszt realizacji zadania w 2014 r. wyniósł 20.000 zł.

 

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad

  

  Zasady przyznawania dotacji:

 1. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, wymienione w    art. 3 ust 3  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
 • zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej
 • prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
 • dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania,
 • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
 • przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

2.Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone według obowiązującego wzoru w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

3.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.

4.Dotacje na wsparcie realizacji zadania przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2015 r.

Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami.

 

Termin składania ofert

 • Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka, w terminie do dnia 3 lipca 2015 roku. Nie będą rozpatrywane oferty które zostaną złożone po terminie. Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z wzorem oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z2011 r. Nr 6, poz. 25) w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta.
 • Oferty powinny być czytelnie wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią jednostki.

 

Do oferty należy dołączyć:

 1. Kopię lub oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – dokument musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany.
 2. Oświadczenia:
 • o nieprowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku
 • o braku zajęć komorniczych wobec oferenta
 • o wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań publicznych w ostatnich trzech latach.

 

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
 2. Ogłoszenie wyników ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
 3. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.
 4. Odrzuceniu podlegają oferty: złożone na innych drukach niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony  zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
 5. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania stosunku do złożonej oferty.
 6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka a wnioskowanym podmiotem oraz złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowano.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 • celowość,
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, dotychczasowe osiągnięcia),
 • efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników),
 • rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie ),
 • Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł pozyskanych na realizację zadania publicznego

 

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak i również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami są dostępne w Urzędzie Miasta w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, Pl. Piłsudskiego 5 oraz na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Urbański
  data wytworzenia: 2015-06-09
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2015-06-09 09:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-09 11:06

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2012-01-04 15:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 302129
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 13:45:07