Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, poz. 1948) oraz uchwały Nr XXII/167/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w wysokości 12 000 złotych.

 Koszt realizacji tego zadania w 2016 roku wyniósł 12.000 złotych.

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, wymienione w art. 3 ust 3  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) prowadzą działalność na terenie Miasta Rawa Mazowiecka

 2) zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej

 3) prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem

 4) dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania

5) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu

6) przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty,               których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.

 1. Dotacje na wsparcie realizacji zadania przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.
 2. Zadanie będące przedmiotem konkursu powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi przepisami.
 3. Jeżeli w wyniku realizacji zadnia ulegnie zmniejszeniu wartość zadania odpowiedniemu zmniejszeniu ulega wysokość dotacji. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

Środki z przyznawanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków, które:

 1. są niezbędne do realizacji zadania,
 2. zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie oraz w umowie zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Rawa Mazowiecka,
 3. zostały faktycznie poniesione w trakcie realizacji zadania,
 4. są poparte stosownymi dokumentami, w szczególności zostały wykazane w dokumentacji finansowej oferenta,
 5. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania odpowiedniemu zmniejszeniu ulega wartość dotacji. Jeżeli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizowanego zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

Termin składania ofert

Oferty należy składać w biurze podawczym (pok. Nr 17) Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka,  w terminie do dnia 18 kwietnia 2017 roku. Nie będą rozpatrywane oferty które zostaną złożone po terminie. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta.

Oferty powinny być czytelnie wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią jednostki.

Do oferty należy dołączyć:

 1. kopię lub oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – dokument musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany.
 2. oświadczenia:

1) o nieprowadzenia działalności w celu osiągnięcia zysku

2) o braku zajęć komorniczych wobec oferenta

3) o wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań publicznych w ostatnich trzech latach.

Terminy i tryb  stosowane przy wyborze ofert:

 1. rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. Ogłoszenie wyników ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
 2. oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.
 3. odrzuceniu podlegają oferty: złożone na innych drukach niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
 4. zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania stosunku do złożonej oferty.
 5. warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a wnioskowanym podmiotem oraz złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowano.

 Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. celowość
 2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę ( kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie
 3. realizatorów, dotychczasowe osiągnięcia )
 4. efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników), 
 5. rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań
 6. w poprzednim okresie ),
 7. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 8. udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł pozyskanych na realizację zadania publicznego

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak i również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami są dostępne w Urzędzie Miasta w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, ul.Pl. Piłsudskiego 5 oraz na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl

 

Burmistrz Miasta

Rawa Mazowiecka

Dariusz Misztal

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-27 15:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-27 15:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 302146
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 13:45:07