Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Otwarty konkurs ofert

Rawa Mazowiecka, dnia 05.01.2018 r.

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817, poz.1948, Dz. U. z 2017 r. poz.60,poz. 573, poz. 1909), uchwały  Nr XXXVI/254/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie  na  rok  2018 r.  oraz  uchwały  Nr  XXXVII/267/17  Rady Miasta  Rawa  Mazowiecka  z  dnia  15 grudnia 2017 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2018

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.    

RODZAJ  ZADANIA

Zadanie polegające na pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania  alkoholizmowi i narkomanii prowadzonej przez świetlicę środowiskową w formie udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą, organizowanie czasu wolnego, prowadzenia zajęć tematycznych oraz dożywiania dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEGO ZADANIA

Planowane w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 r. środki finansowe  na  realizację  zadania, objętego konkursem, wynoszą 93.000 złotych.

Zastrzega się, że wysokość środków jest prognozowana i uzależniona od wysokości wpływów uzyskanych do budżetu Miasta pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione   w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie spełniające następujące warunki: 
 1. prowadzą działalność na terenie Miasta Rawa  Mazowiecka,
 2. zamierzają realizować zadania objęte Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 3. prowadzenie działalność w zakresie objętym przedmiotem konkursu jest jednym z celów lub zadań statutowych tej organizacji lub podmiotu,
 4. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
 5. posiadają niezbędne doświadczenie do realizacji zadania będącego przedmiotem  konkursu,
 6. przedstawią poprawnie i czytelnie sporządzoną ofertę na właściwym formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300) wraz z wymaganymi załącznikami.
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu  konkursowym.
 2. Dotację na wsparcie zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA

 1. Realizacja zadania będącego przedmiotem konkursu ofert nastąpi w 2018  roku, od daty podpisania umowy   do dnia 31 grudnia 2018 r.
 2. Wsparcie realizacji zadania publicznego dokonywane będzie na podstawie pisemnej  umowy.
 3. Zadanie będące przedmiotem konkursu winno być realizowane z należytą starannością przy oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami.

Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania odpowiedniemu zmniejszeniu ulega wysokość dotacji. Jeżeli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

Oferty należy składać w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5 w terminie do dnia 29 stycznia 2018 r. (poniedziałek) do godz. 1000..

Do oferty należy złożyć:

 1. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów)
 2. oświadczenie będące załącznikiem do konkursu ofert.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem:

 Pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w  zakresie  przeciwdziałania  alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy domowej prowadzonej przez świetlicę środowiskową” – konkurs ofert

Oferta powinna być czytelnie wypełniona i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzona pieczęcią jednostki.

TRYB  I  KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERTY

Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 6 lutego 2018 r. Oferty zostaną rozpatrzone, przez komisję  konkursową  powołaną przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

 

Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. nieczytelne;
 2. nie odpowiadające wymogom i warunkom określonym w ogłoszeniu o konkursie;
 3. nie podpisane  lub podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu;
 4. niekompletne lub złożone po terminie;
 5. złożone przez podmiot nie będący organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art.3 ust. 3 ustawy;
 6. nie zapewniające środków własnych na realizację wspieranego zadania publicznego.

Ustala się następujące kryteria oceny oferty:

 1. celowość;
 2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę  (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia);
 3. efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników);
 4. rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie);
 5. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
 6. udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

     Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  i na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

Na realizację  tego samego zadania przyznano z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka,  w 2016 r. kwotę 93.000 zł.

w 2017 r. kwotę 93.000 zł.

Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu  realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty.

Zakres  i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami  są udostępnione w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Plac Piłsudskiego 4 pokój 14,  a także na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dagmara Rykaczewska
  data wytworzenia: 2018-01-05
 • opublikował: Karolina Gawot
  data publikacji: 2018-01-05 00:00
 • zmodyfikował: Karolina Gawot
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-05 13:21

Metryka

 • opublikował: Karolina Gawot
  data publikacji: 2018-01-05 13:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 302075
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 13:45:07