Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234; poz. 1536 ) oraz Uchwały  Nr III/7/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu  Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka  z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na 2011 rok.

1.  RODZAJ ZADANIA

Zadanie własne gminy polegające na pomocy osobom i członkom ich rodzin, w których występuje problem alkoholowy w formie  terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu miasta Rawa Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia, mitingi), zakup literatury o tematyce alkoholowej, szkolenia  oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.

 

2.  WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEGO ZADANIA

Planowane środki finansowe  na realizację  zadania, objętego niniejszym konkursem,  wynoszą  55.000 złotych.
Zastrzega się, że wysokość środków jest prognozowana i uzależniona od wysokości wpływów uzyskanych do budżetu Miasta pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3.  ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej, zamierzające realizować zadania objęte Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka n a 2011 rok , prowadzące działania w dziedzinie objętej konkursem, dysponujące odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadające niezbędne doświadczenie do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,  które przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację  na wsparcie realizacji zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu  konkursowym.
3. Dotację na wsparcie zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

4.   TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA

Realizacja zadania będącego przedmiotem konkursu ofert nastąpi w 2011 roku, od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2011r..
Wsparcie realizacji zadania publicznego dokonywane będzie na podstawie pisemnej umowy.
Zadanie będące przedmiotem konkursu winno być realizowane z należytą starannością, oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami.

5.  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT
 
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5 w terminie do dnia 27 stycznia 2011r. (czwartek)  do godz.1000.
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „Pomoc osobom i członkom ich rodzin, w których występuje problem alkoholowy w formie  terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu miasta Rawa Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia, mitingi), zakup literatury o tematyce alkoholowej, szkolenia oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.”

Oferta powinna być czytelnie wypełniona i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzona pieczęcią jednostki.
 
6.  TRYB  I  KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka będzie zlecać realizację zadania publicznego oferentowi  wyłonionemu  w otwartym konkursie ofert.
Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 31 stycznia 2011r.
Oferty spełniające wymogi formalne ,oceniane będą przez komisję konkursową  powołaną przez Burmistrza Miasta.
Komisja Konkursowa odrzuca ofertę;
1/   niezgodną ze wzorem oferty stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.XII.2005r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego ,ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U.  Nr 264,poz.2207);
2/   nie podpisaną  lub podpisaną przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu;
3/   niekompletną, złożoną po terminie
4/   złożoną przez podmiot nie będący organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art.3 ust. 3 ustawy
5/   nie zapewniającą środków własnych na realizację wspieranego zadania publicznego.
6/  udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert wg kryteriów:

1/  celowości,
2/  możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę  (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia),
3/   efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji  kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu  rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników,
4/   rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
5/   wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Z prac Komisji zostaje sporządzony protokół , podpisany przez przewodniczącego, który zostaje przekazany  do akceptacji  Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.   


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami  są udostępnione w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Plac Piłsudskiego 4 pokój 14, a także na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl.

7   INFORMACJA REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ W 2010 ROKU I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZJUI ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM ÓWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ARYT. 3 UST. 3 USTAWY ODZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE

 Na realizację  tego zadania przekazano organizacjom  pozarządowym  z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  w 2010r. dotację w  kwocie 55.000 zł.

Metryka

  • opublikował: Robert Federowicz
    data publikacji: 2011-01-05 15:39
Załączniki do pobrania

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-04 08:32
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-01-04 08:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 320768
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-02 13:19:40