Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234; poz. 1536) oraz Uchwały  Nr III/7/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu  Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka  z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na 2011 rok,

1.  RODZAJ ZADANIA

Zadanie własne gminy polegające na pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w  zakresie przeciwdziałania  alkoholizmowi i narkomanii prowadzoną przez świetlicę środowiskową w formie udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci  i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą, organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych oraz dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.


2.  WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEGO ZADANIA

Planowane środki finansowe  na realizację  zadania, objętego niniejszym konkursem,  wynoszą  64.000 złotych.
Zastrzega się, że wysokość środków jest prognozowana i uzależniona od wysokości wpływów uzyskanych do budżetu Miasta pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3.   ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej, zamierzające realizować zadania objęte Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka n a 2011 rok , prowadzące działania w dziedzinie objętej konkursem, dysponujące odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadające niezbędne doświadczenie do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,  które przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,. Dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu  konkursowym
3. Dotację na wsparcie zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

4.   TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA

Realizacja zadania będącego przedmiotem konkursu ofert nastąpi w 2011 roku, od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2011r..
Wsparcie realizacji zadania publicznego dokonywane będzie na podstawie pisemnej umowy.
Zadanie będące przedmiotem konkursu winno być realizowane z należytą starannością, oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami.

5.  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5 w terminie do dnia 27 stycznia 2011r. (czwartek)  do godz.10.00.
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „Pomoc profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w  zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzoną przez świetlicę środowiskową w formie udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci  i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą, organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych oraz dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej”.

Oferta powinna być czytelnie wypełniona i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzona pieczęcią jednostki.
 
6.  TRYB  I  KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka będzie zlecać realizację zadania publicznego oferentowi wyłonionemu  w otwartym konkursie ofert.
Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 31 stycznia 2011r.
Oferty spełniające wymogi formalne ,oceniane będą przez komisję konkursową,  powołaną przez Burmistrza Miasta .
Komisja Konkursowa odrzuca ofertę;
1/   niezgodną ze wzorem oferty stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.XII.2005r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego ,ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U.  Nr 264,poz.2207);
2/   nie podpisaną  lub podpisaną przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu;
3/   niekompletną, złożoną po terminie
4/   złożoną przez podmiot nie będący organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art.3 ust. 3 ustawy
5/   nie zapewniającą środków własnych na realizację wspieranego zadania publicznego.

Komisja prowadzi postępowanie konkursowe na kartach zawierających: nazwę i adres oferenta, opis zadania, łączny koszt zadania, udział środków własnych w realizacji zadania, wnioskowaną kwotę dotacji, proponowaną kwotę dotacji.
Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert wg kryteriów:

1/  celowości,
2/  możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę  (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia),
3/   efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji  kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu  rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników,
4/   rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
5/   wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
6/  udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.


Z prac Komisji zostaje sporządzony protokół , podpisany przez przewodniczącego, który zostaje przekazany  do akceptacji  Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.   

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami  są udostępnione w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Plac Piłsudskiego 4 pokój 14, a także na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl.

7   INFORMACJA REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ W 2010 ROKU I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZJUI ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM ÓWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ARYT. 3 UST. 3 USTAWY ODZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE

 Na realizację  tego zadania przekazano organizacjom  pozarządowym  z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  w 2010r. dotację w  kwocie 64.000 zł.

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2011-01-05 15:48
 • zmodyfikował: Robert Federowicz
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-05 15:50
Załączniki do pobrania

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-04 08:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-04 08:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 302118
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 13:45:07