Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,poz.1536) oraz Uchwały Nr III/7/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na rok 2011,

ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych:

I.      Z zakresu edukacji i wychowania:

1)    polegającego na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 23.000 zł.

Koszt realizacji tego zadania w roku 2010 wyniósł 23.000 zł., dotację otrzymały:

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE Hufiec Rawski -12.000 zł.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Rawie Mazowieckiej – 3.000 zł.

Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Nasze Dzieci” – 5.000 zł.

Parafia pw. Niepokalnego Poczęcia Najświętszej Marii Panny – 3.000 zł.

2)    polegającego na podtrzymywaniu polskiej tradycji narodowej, kształtowaniu postaw patriotycznych, popularyzacji wiedzy historycznej.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 10.000 zł.

Koszt realizacji tego zadania w roku 2010 wyniósł 10.000 zł., dotację otrzymał:

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Rawie Mazowieckiej – 10.000 zł.

II.    Z zakresu promocji i organizacji wolontariatu polegającego na propagowaniu idei wolontariatu, zachęcaniu mieszkańców Rawy Mazowieckiej, a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 9.000 zł.

Koszt realizacji tego zadania w roku 2010 wyniósł 9.000 zł., dotację otrzymały:

Fundacja „Obudźmy Nadzieję” w Rawie Mazowieckiej – 5.000 zł.

Parafialny Zespół Charytatywny Caritas parafii pw. NPNMP w Rawie Mazowieckiej- 4.000 zł .

III.  Z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych polegającego na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 20.000 zł.

Koszt realizacji tego zadania w roku 2010 wyniósł 23.000 zł., dotację otrzymały:

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” w Rawie Mazowieckiej – 18.000 zł.

Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej, prowadzące Warsztat Terapii Zajęciowej – 5.000 zł.

IV.   Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej polegającego na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 57.000 zł.

Koszt realizacji tego zadania w roku 2010 wyniósł 52.000 zł., dotację otrzymało Stowarzyszenie Przymierze Rodzin Świetlica im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Rawie Mazowieckiej.

Zasady przyznawania dotacji:

 1. W otwartych konkursach ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki: zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z zadaniem konkursu na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu  konkursowym.
 4. Dotacje na wsparcie realizacji zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

Terminy i warunki realizacji zadania:

 • Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2011 r.
 • Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością przy oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi  przepisami.

Termin składania ofert 3 luty  2011 r. (czwartek) do godz. 9.00.

Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka. Oferty dotyczące w.w. zadań winny być złożone zgodnie  ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 , poz 25), w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu  oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta.

Oferty powinny być czytelnie wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią jednostki.

Do oferty należy dołączyć:

1) kopia lub oryginał aktualnego wypisu z krajowego rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzającej status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

2) oświadczenie:

 • o nieprowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku
 • o braku zajęć komorniczych wobec oferenta
 • wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań publicznych w ostatnich trzech latach.

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 12 lutego 2011 r., ogłoszenie wyników ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
 2. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisje konkursowe dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,  powołane zarządzeniami Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka - oddzielenie dla każdego ogłoszonego konkursu ofert.
 3. Odrzuceniu podlegają oferty: złożone na innych drukach niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

Po dokonaniu wyboru oferty podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji otrzymuje pisemną informację o wysokości  dotacji.

Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka a wnioskowanym podmiotem oraz złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowano.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 • celowość,
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia),
 • efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,  w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników,)
 • rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych(biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
 • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 • udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami  są udostępnione w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu  Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 7, a także  na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Sekuter
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2011-01-12 13:54
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-12 14:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 302137
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 13:45:07