Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,poz.1536) oraz Uchwały Nr III/7/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na rok 2011,
ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych:

z zakresu edukacji i wychowania
polegającego na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 3.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2010 wyniósł 23.000 zł., dotację otrzymały:
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE Hufiec Rawski -12.000 zł.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Rawie Mazowieckiej – 3.000 zł.
Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Nasze Dzieci” – 5.000 zł.
Parafia pw. Niepokalnego Poczęcia Najświętszej Marii Panny – 3.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2011 wyniósł 20.000 zł., dotację otrzymały:
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE Hufiec Rawski -12.000 zł.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Rawie Mazowieckiej – 3.000 zł.
Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Nasze Dzieci” – 5.000 zł.

z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego
polegającego na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 18.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2010 wyniósł 60.000 zł., dotację otrzymały:
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rawskiej – 50.000 zł.
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rawskiej – 6 000 zł.
Fundacja im. Dr Edwarda Otto w Rawie Mazowieckiej – 4 000 zł.

z zakresu promocji i organizacji wolontariatu
polegającego na propagowaniu idei wolontariatu, zachęcaniu mieszkańców Rawy Mazowieckiej, a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 4.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2011 wyniósł 5.000 zł., dotację otrzymała:
Fundacja „Obudźmy Nadzieję” w Rawie Mazowieckiej – 5.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2010 wyniósł 9.000 zł., dotację otrzymały:
Fundacja „Obudźmy Nadzieję” w Rawie Mazowieckiej – 5.000 zł.
Parafialny Zespół Charytatywny Caritas parafii pw. NPNMP w Rawie Mazowieckiej- 4.000 zł .

z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
I. polegającego na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 5000 zł.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2010 wyniósł 23.000 zł., dotację otrzymały:
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” w Rawie Mazowieckiej – 18.000 zł.
Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej, prowadzące Warsztat Terapii Zajęciowej – 5.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2011 wyniósł 20.000 zł., dotację otrzymało:
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” w Rawie Mazowieckiej.
II. polegającego na wspieraniu działań służących integracji w środowisku osób niewidomych i niedowidzących.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 5.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2010 wyniósł 5.000 zł., dotację otrzymał:
Polski Związek Niewidomych Koło w Rawie Mazowieckiej.
III. polegającego na wspieraniu działań służących integracji w środowisku osób chorych na cukrzycę.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 3.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2010 wyniósł 3.000 zł., dotację otrzymało:
Polskie Stowarzyszenie Diabetologiczne Koło Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

z zakresu ochrony i promocji zdrowia
wspieranie działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 5.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2010 wyniósł 5.000 zł., dotację otrzymało:
Stowarzyszenie Hospicjum w Rawie Mazowieckiej.

z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
polegającego na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 3.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2010 wyniósł 3.000 zł., dotację otrzymał: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rawie Mazowieckiej.

z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
polegającego na działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 10.000 zł.
Dotychczas zadanie to niebyło realizowane ze środków publicznych budżetu Miasta Rawa Mazowiecka.


Zasady przyznawania dotacji:
1. W otwartych konkursach ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki: zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z zadaniem konkursu na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu  konkursowym.
3. Dotacje na wsparcie realizacji zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

Terminy i warunki realizacji zadania:
Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2011 r.
Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością przy oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi  przepisami.

Termin składania ofert 21 marca 2011 r. (poniedziałek).
Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka. Oferty dotyczące w.w. zadań winny być złożone zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2011 r. Nr 6 , poz 25), w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu  oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta.
Oferty powinny być czytelnie wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią jednostki.
Do oferty należy dołączyć:
1) kopia lub oryginał aktualnego wypisu z krajowego rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzającej status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
2) oświadczenie:
• o nieprowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku
• o braku zajęć komorniczych wobec oferenta
• wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań publicznych w ostatnich trzech latach.

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31marca 2011 r., ogłoszenie wyników ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
2. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisje konkursowe dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,  powołane zarządzeniami Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka - oddzielenie dla każdego ogłoszonego konkursu ofert.
3. Odrzuceniu podlegają oferty: złożone na innych drukach niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
Po dokonaniu wyboru oferty podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji otrzymuje pisemną informację o wysokości  dotacji.
Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty.
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka a wnioskowanym podmiotem oraz złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowano.


Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
– celowość,
– możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia  i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia),
– efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,  w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników,)
– rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych(biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
– wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
– udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami  są udostępnione  w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu  Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 7  a także  na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl

Metryka

  • opublikował: Robert Federowicz
    data publikacji: 2011-02-28 15:38
  • zmodyfikował: Robert Federowicz
    ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 16:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 302134
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 13:45:07