Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) oraz Uchwały Nr XXII/166/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na rok 2013, ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych


z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

I. polegającego na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 20.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania finansowany ze środków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2012 wyniósł  20.000 zł., dotację otrzymało:
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” w Rawie Mazowieckiej.

 

z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

II. polegającego na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 67.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania finansowany ze środków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2012 wyniósł 67.000 zł., dotację otrzymało Stowarzyszenie Przymierze Rodzin Świetlica im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Rawie Mazowieckiej.

 

z zakresu edukacji i wychowania

III. polegającego na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 12.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania finansowany ze środków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2012 wyniósł 20.000 zł., dotację otrzymały:
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE Hufiec Rawski ul. Zwolińskiego –2a/33, 96-200 Rawa Mazowiecka - 12.000 zł.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka – 3.000 zł.
Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Nasze Dzieci” ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka – 5.000 zł.

Zasady przyznawania dotacji:
1. W otwartych konkursach ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki: zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z zadaniem konkursu na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu  konkursowym.
3. Dotacje na wsparcie realizacji zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.


Terminy i warunki realizacji zadania:
Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2013 r.
Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością przy oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi  przepisami.
 

Termin składania ofert  30 stycznia  2013 r. (środa) do godz.17.00
Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka. Oferty dotyczące w. w. zadań winny być złożone zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2011 r. Nr 6 , poz 25), w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu  oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta.
Oferty powinny być czytelnie wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią jednostki.
Do oferty należy dołączyć:
1) kopia lub oryginał aktualnego wypisu z krajowego rejestru sądowego , innego rejestru lub ewidencji, potwierdzająca status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – dokument musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
2) oświadczenie:
• o nieprowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku
• o braku zajęć komorniczych wobec oferenta
• wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań publicznych w ostatnich trzech latach.

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 12 lutego 2013 r., ogłoszenie wyników ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
2. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisje konkursową dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,  powołane Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka .
3. Odrzuceniu podlegają oferty: złożone na innych drukach niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
Po dokonaniu wyboru oferty podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji otrzymuje pisemną informację o wysokości  dotacji.
Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty.
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka a wnioskowanym podmiotem oraz złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowano.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
– celowość,
– możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia  i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia),
– efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników,)
– rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych(biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
– wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
– udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami  są udostępnione  w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu  Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 7  a także  na stronie internetowej w zakładce aktualności: www.rawamazowiecka.pl i w biuletynie informacji publicznej www.bip.rawamazowiecka.pl

Metryka

  • opublikował: Robert Federowicz
    data publikacji: 2013-01-08 12:40
  • zmodyfikował: Robert Federowicz
    ostatnia modyfikacja: 2013-01-08 13:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 302136
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 13:45:07