Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o  
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234; poz.1536 )
oraz uchwały  Nr XXII/166/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia  
Programu  Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka  z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania   
Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
       

  RODZAJ  ZADANIA

Zadanie własne gminy polegające na pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w formie udzielenia pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej poprzez prowadzenie punktu   
 konsultacyjnego.

.
 WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEGO 
 ZADANIA


Planowane środki finansowe  na realizację  zadania, objętego niniejszym konkursem,  wynoszą  23.000 złotych.
Zastrzega się, że wysokość środków jest prognozowana i uzależniona od wysokości wpływów uzyskanych do budżetu Miasta pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
.
 ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI

 
1.  W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej, zamierzające realizować zadania objęte Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , prowadzące działania w dziedzinie objętej konkursem, dysponujące odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadające niezbędne doświadczenie do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,  które przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
2.   Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
3.  Dotację na wsparcie zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA

1.    Realizacja zadania będącego przedmiotem konkursu ofert nastąpi w 2013  roku, od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013r.
2.    Wsparcie realizacji zadania publicznego dokonywane będzie na podstawie pisemnej umowy.
3.    Zadanie będące przedmiotem konkursu winno być realizowane z należytą starannością, oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami.


TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5 w terminie do dnia 11 lutego 2013r.  (poniedziałek) do godz.10.00
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem 
„Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w formie udzielenia pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej poprzez  prowadzenie punktu konsultacyjnego”.
 
Oferta powinna być czytelnie wypełniona i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzona pieczęcią jednostki.
TRYB  I  KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERTY

Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 15 lutego2013r. Oferty zostaną rozpatrzone, przez komisję  konkursową  powołaną przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Komisja Konkursowa odrzuca ofertę;
1)   niezgodną ze wzorem oferty stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.XII.2010r  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego ,ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru  sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U.  Nr 6,poz.25);
2)   nie podpisaną  lub podpisaną przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu;
3)   niekompletną, złożoną po terminie
4)   złożoną przez podmiot nie będący organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art.3 ust. 3 ustawy.
5)   nie zapewniającą środków własnych na realizację wspieranego zadania publicznego.
Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert wg kryteriów:

1)  celowości
2)  możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę  (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia),
3)   efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników,)
4)   rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
5)   wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
6)  udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego

   
 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na  
 tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
 
Na realizację  tego samego zadania przyznano z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  w 2010r. kwotę 22.000  ,
w 2011r. kwotę 22.000 zł.

 Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu  realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty.

  Zakres  i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w    
  konkursie.
      
Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami  są  
udostępnione w Urzędzie Miasta Rawa   Mazowiecka w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Plac Piłsudskiego 4  
pokój 14,  a także na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl.
 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2013-01-18 12:44
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2013-01-18 13:55

Dokumenty do pobrania

Metryka

  • opublikował: Robert Federowicz
    data publikacji: 2012-01-04 15:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 302089
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 13:45:07