Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) oraz Uchwały Nr XXII/166/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na rok 2013,ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
polegającego na wspieraniu działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób niewidomych i niedowidzących, chorych na cukrzycę.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 10.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2012 wyniósł 10.000 zł., dotację otrzymały:
Polski Związek Niewidomych Koło w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka –  7.000 zł.
Polskie Stowarzyszenie Diabetologiczne Koło Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka –  3.000 zł.

z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
polegającego na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 8.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2012 wyniósł 13.000 zł., dotację otrzymały:
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, ul. Krakowska 6 c, 96-200 Rawa Mazowiecka –  3.000 zł.
Stowarzyszenia Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20, 96-200 Rawa Mazowiecka  – 10.000 zł.,

z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego
polegającego na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 11.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2012 wyniósł 11.000 zł., dotację otrzymały:
Fundacja im. Dr Edwarda Otto w Rawie Mazowieckiej ul. Miła 4,96-200 Rawa Mazowiecka
  –   5.000 zł,
Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „Topory” ul. Mszczonowska 21, 96-200 Rawa Mazowiecka –   6.000 zł.


Zasady przyznawania dotacji:
1. W otwartych konkursach ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki: zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z zadaniem konkursu na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
3. Dotacje na wsparcie realizacji zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
Terminy i warunki realizacji zadania:
Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2013 r.
Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością przy oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami.


Termin składania ofert  7 maja   2013 r. (wtorek) .
Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka. Oferty dotyczące w. w. zadań winny być złożone zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6 , poz 25), w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu  oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta.
Oferty powinny być czytelnie wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią jednostki.
Do oferty należy dołączyć:
1) kopia lub oryginał aktualnego wypisu z krajowego rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzającej status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
2) oświadczenie:
• o nieprowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku
• o braku zajęć komorniczych wobec oferenta
• wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań publicznych w ostatnich trzech latach.


Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 22 maja 2013 r., ogłoszenie wyników ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
2. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisje konkursową dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,  powołane Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka .
3. Odrzuceniu podlegają oferty: złożone na innych drukach niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty.
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka a wnioskowanym podmiotem oraz złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowano.


Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
– celowość,
– możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia  i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia),
– efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników,)
– rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych(biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
– wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
– udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.
Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami  są udostępnione  w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu  Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 7  a także  na stronie internetowej w zakładce aktualności: www.rawamazowiecka.pl i w biuletynie informacji publicznej www.bip.rawamazowiecka.pl
 

Metryka

  • opublikował: Robert Federowicz
    data publikacji: 2013-04-15 15:41
  • zmodyfikował: Robert Federowicz
    ostatnia modyfikacja: 2013-04-15 15:49

Dokumenty do pobrania

Metryka

  • opublikował: Robert Federowicz
    data publikacji: 2012-01-04 15:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 302058
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 13:45:07