Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Zapytanie ofertowe ws. dowozu uczniów do szkół

Zapytanie ofertowe w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro.

bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka

do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2015/2016
 

Zleceniodawca:

Miasto Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka

NIP: 835 – 157 – 91 – 13 Regon: 240665699

 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest dowóz 5 dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Rawa Mazowiecka do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2015/2016 (01.09.2015 – 24.06.2016), w tym:

 1. Trasa I:
 • Dowóz 1 dziecka i opiekuna z miejsca zamieszkania, tj. ul. Jerozolimska 34 w Rawie Mazowieckiej do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zespole Placówek Specjalnych przy ul. Przemysłowej 2 w Rawie Mazowieckiej i z powrotem,
 • Dowóz wykonywany będzie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, przed rozpoczęciem lekcji, zgodnie z ustalonym planem zajęć,
 • Powrót ze szkoły zgodnie z ustalonym planem zajęć.

 

 1. Trasa II:
 • Dowóz 1 dziecka i opiekuna z miejsca zamieszkania, tj. ul. Katowicka 26/26 w Rawie Mazowieckiej do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zespole Placówek Specjalnych przy ul. Przemysłowej 2 w Rawie Mazowieckiej i z powrotem,
 • Dowóz wykonywany będzie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, przed rozpoczęciem lekcji, zgodnie z ustalonym planem zajęć,
 • Powrót ze szkoły zgodnie z ustalonym planem zajęć.

 

 1. Trasa III:
 • Dowóz 1 dziecka i opiekuna z miejsca zamieszkania, tj. ul. Katowicka 26/26 w Rawie Mazowieckiej do Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” przy ul. Kilińskiego 2 w Rawie Mazowieckiej i z powrotem,
 • Dowóz wykonywany będzie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, przed rozpoczęciem lekcji, zgodnie z ustalonym planem zajęć,
 • Powrót z przedszkola zgodnie z ustalonym planem zajęć.

 

 1. Trasa IV:
 • Dowóz 1 dziecka i opiekuna z miejsca zamieszkania, tj. ul. Jana III Sobieskiego 12/31 w Rawie Mazowieckiej do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zespole Placówek Specjalnych przy ul. Przemysłowej 2 w Rawie Mazowieckiej i z powrotem,
 • Dowóz wykonywany będzie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, przed rozpoczęciem lekcji, zgodnie z ustalonym planem zajęć,
 • Powrót ze szkoły zgodnie z ustalonym planem zajęć.

 

 

Zakres usług, o których mowa w pkt 1 - 4 będzie również obejmował:

 • odbiór dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych z domu pod wskazanymi adresami - godziny odbioru ustala Przewoźnik z rodzicami/opiekunami prawnymi w terminie do 3 dni od rozpoczęcia zajęć szkolnych,
 • dowóz do placówek oświatowych pod wskazany adres,
 • odwóz rodzica /opiekuna prawnego do domu,
 • przewóz rodzica/opiekuna prawnego do placówek oświatowych w celu odbioru z nich dzieci - godziny odbioru ustala Przewoźnik z rodzicami / opiekunami prawnymi,
 • odwóz dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych ze szkoły do domu pod wskazane adresy.
 • przewidywana ilość dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2015/2016 wynosi: około 188.
 • przewidywana liczba kilometrów przejechana jednego dnia wynosi: około 51,2 km.
 • przewidywana godzina rozpoczęcia zajęć przez każdego z uczniów każdego dnia: 8:00, a przewidywana godzina zakończenia zajęć: 14:00, przy czym Zamawiający zastrzega, że są to jedynie godziny orientacyjne i każdego dnia mogą być inne, w związku z czym podlegają one ustaleniu z rodzicami/ opiekunami prawnymi oraz placówką oświatową.

 

 1. Trasa V:
 • Dowóz 1 dziecka z miejsca zamieszkania, tj. ul. Słowackiego 72/4 w Rawie Mazowieckiej do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zespole Placówek Specjalnych przy ul. Przemysłowej 2 w Rawie Mazowieckiej i z powrotem,
 • Dowóz wykonywany będzie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, przed rozpoczęciem lekcji, zgodnie z ustalonym planem zajęć,
 • Powrót ze szkoły zgodnie z ustalonym planem zajęć,
 • Dziecko dojeżdżające na trasie V nie ma wystarczającej sprawności ruchowej i korzysta z wózka inwalidzkiego, w związku z czym, pojazd którym będzie przewożone musi umożliwiać jego przewóz.
 • Obowiązkiem Przewoźnika jest zapewnienie opieki w trakcie transportu,
 • Przewoźnik ma obowiązek doprowadzenia dziecka na wózku inwalidzkim z domu do samochodu i z samochodu, na wózku inwalidzkim do szatni szkoły, a po skończonych zajęciach z szatni szkoły do samochodu oraz z samochodu do domu.

 

Zakres usług, o których mowa w pkt 5 będzie również obejmował:

 • odbiór dziecka z domu pod wskazanym adresem - godziny odbioru ustala Przewoźnik z rodzicami/opiekunami prawnymi w terminie do 3 dni od rozpoczęcia zajęć szkolnych dowóz do placówki oświatowej pod wskazany adres,
 • odbiór dziecka z placówki oświatowej - godziny odbioru ustala Przewoźnik z rodzicami/opiekunami prawnymi,
 • odwóz dziecka do domu pod wskazany adres.
 • przewidywana ilość dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2015/2016 wynosi: około 188.
 • przewidywana liczba kilometrów przejechana jednego dnia wynosi: około 1,8 km.
 • przewidywana godzina rozpoczęcia zajęć każdego dnia 8:00, a przewidywana godzina zakończenia zajęć: 14:00, przy czym Zamawiający zastrzega, że są to jedynie godziny orientacyjne i każdego dnia mogą być inne, w związku z czym podlegają one ustaleniu z rodzicami/ opiekunami prawnymi oraz placówką oświatową.

 

Ponadto Przewoźnik, w ramach dowozów na trasach I - V:

 1. udzieli czynnej pomocy dzieciom w czasie wsiadania, zajmowania miejsc i przy wysiadaniu z samochodu,
 2. dopilnuje, aby każde dziecko było zapięte pasem bezpieczeństwa w czasie transportu,
 3. w razie awarii pojazdu ma obowiązek zapewnienia transportu zastępczego
 4. w przypadku wystąpienia konieczności zmiany miejsca i ilości dowożonych dzieci, ma obowiązek dokonania zmian w rozkładzie jazdy w ciągu 7 dni od daty dokonania uzgodnienia z Zamawiającym, w tym zakresie,
 5. ponosi pełną odpowiedzialność za działanie opiekuna oraz za bezpieczeństwo dzieci w trakcie wykonywania przedmiotowej umowy,
 6. ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe z ruchu pojazdów i przewozu dzieci niepełnosprawnych, przy uwzględnieniu obowiązujących zasad wynikających z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 

Wykonawca składający ofertę do przewozu musi dysponować pojazdem: 

 • umożliwiającym przewóz, co najmniej 5 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością,
 • z fotelami regulowanymi wyposażonymi w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.
 • umożliwiającym przewóz co najmniej 1 wózka inwalidzkiego,
 • z niezależnym ogrzewaniem przestrzeni pasażerskiej

 

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

1. Dokumenty, których wymaga Zamawiający:

 1.  Certyfikat kompetencji zawodowych na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub kopia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
 2. Wykaz sprzętu jakim dysponuje Wykonawca w celu realizacji  przedmiotowego zadania wraz z opisem wyposażenia  technicznego. (zał. nr 2 do formularza ofertowego)
 3. Oświadczenie, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 1 do formularza ofertowego)
 4. Ksero dowodu rejestracyjnego z adnotacją potwierdzającą możliwość wykonywania przewozu osób,
 5. Kserokopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ruchu pojazdu oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy ubezpieczenie obejmuje okres krótszy, oświadczenie, że Wykonawca ubezpieczy się w zakresie j.w. przez czas realizacji przedmiotu zamówienia,

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność zgodnie z wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Oferta oraz złożone do niej załączniki mają być podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy (uczestników konsorcjum) wraz z pieczątką imienną (w zastępstwie pieczątki imiennej wymagany czytelny podpis). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy ujawnione we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 5. Wszelkie poprawki winny być dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek.

 

Zmiana lub wycofanie oferty

 1. Wykonawca może dokonać zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
 2. Zmiany oferty (lub powiadomienie o wycofaniu oferty) winny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta (lub powiadomienie o wycofaniu) należy odpowiednio opatrzyć napisem ZMIANA OFERTY (lub WYCOFANIE OFERTY).

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

 1. Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka, biuro podawcze pok. nr 17 lub pocztą na wskazany adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.09.2015 do godziny 12:00.
 2. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie zawierającej informacje                     o firmie/nazwie lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz jego adresie. Za sposób zabezpieczenia kopert/y odpowiada Wykonawca. Złe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert.
 3. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona w następujący sposób:

 

OFERTA na „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Rawa Mazowiecka do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2015/2016”

NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM KOPERT

 

 

KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, ZNACZENIE TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

 

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - waga kryterium: 100 %
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną – oferta ta uzyska 100 pkt.
 3. Do obliczenia punktów pozostałych, ważnych, ofert Zamawiający zastosuje następujący wzór:

 

                                                           najniższa cena ofertowa

                                   Ilość pkt = cena ofertowa danej oferty x 100 pkt

 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

 1. Oferta musi zawierać ostateczną  sumaryczną cenę  ryczałtową za przewóz uczniów na poszczególnych trasach w miesiącu. Cena musi zawierać wszystkie koszty (np. cenę paliwa, ubezpieczenia, przeglądów, napraw, czas postoju, opiekuna itp.) z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. 
 2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana najniższa cena brutto za jeden miesiąc wykonywania dowozu na wszystkich trasach (suma dowozów miesięcznych na poszczególnych trasach).
 3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

 

Pozostałe uwagi:

 • Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z zamówienia przed podpisaniem umowy bez podania przyczyn rezygnacji.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia w przypadku nagłej potrzeby zapewnienia dowozu do szkoły dla większej ilości uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Rawa Mazowiecka. Podstawą do obliczenia ceny za zwiększenie liczby dowozów będzie stawka brutto za 1 km dowozu przedstawiona w ofercie (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). W takim przypadku zostanie podpisany aneks do umowy na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły. W przypadku gdy wybrany Przewoźnik nie będzie w stanie przeprowadzić dodatkowych dowozów przeprowadzone zostanie nowe postępowanie mające na celu wyłonienie ich wykonawcy.

 

Do porozumiewania się z Wykonawcami zostają wyznaczone są osoby (kontakt w godzinach 800 - 1500):

- Arkadiusz Rataj - Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury Zdrowia i Sportu, e-mail: oswiata@rawamazowiecka.pl, tel. 46 814 37 69, 781 700 536, faks 46 814 43 23.23.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Rataj
  data wytworzenia: 2015-08-28
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2015-08-28 15:33
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-28 15:31

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Rataj
   data wytworzenia: 2015-09-01
  • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
   data publikacji: 2015-10-12 10:59

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2015-10-12 10:59

Dokumenty do pobrania

 • Metryka

  • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
   data publikacji: 2015-08-28 15:33
  • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
   ostatnia modyfikacja: 2015-08-28 15:33

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2015-08-28 15:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 57564
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-10 13:44:24