Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych Zbiornika Dolna w Rawie Mazowieckiej Etap II

Ośrodek Sportu i Rekreacji im Haliny Konopackiej
ul. Tatar 1A

(046) 814 45 56; 814 48 04; k 0 504 156 272

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na:

Wykonanie prac remontowych Zbiornika Dolna w Rawie Mazowieckiej  Etap II oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: Roboty remontowo modernizacyjne kod  45453000-7

Przedmiotem Zamówienia jest

 remont (odtworzenie) korony na długości 1320m:

ukształtowanie do wymiarów projektowych i   umocnienie korony zapory w formie nachylonej nawierzchni trwałej, o ułatwionym odpływie wód opadowych i parametrach pozwalających na zachowanie  funkcji drogi eksploatacyjnej zapory i zbiornika;

remont skarpy odwodnej na długości 542m.

        

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w świetlicy Miejskiej Hali sportowej Millenium ul. Kazimierza Wielkiego 28, 96-200 Rawa Mazowiecka, lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja jest również udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl

 

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 3 marzec 2008r - 30 czerwiec 2008r

O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się Wykonawcy którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

5) udzielą co najmniej 3 letniej gwarancji;

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z drukiem załączonym do specyfikacji;

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

Wykaz  wykonanych w latach 2003 - 2007 co najmniej 2 robót inżynieryjnych o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej 500 000 PLN każda;

Zaparafowany projekt umowy

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o powyższe dokumenty, oświadczenia i informacje wg. formuły spełnia/nie spełnia.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: Oferta na wykonanie prac remontowych Zbiornika Dolna w Rawie Mazowieckiej  Etap II należy złożyć w świetlicy Miejskiej Hali sportowej Millenium ul. Kazimierza Wielkiego 28 do dnia 25 lutego 2008r. do godz. 1000. Otwarcie ofert odbędzie się w świetlicy Miejskiej Hali sportowej Millenium ul. Kazimierza Wielkiego 28 do dnia 25 lutego 2008r. do godz. 10 05. Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Wadium: 15.000 zł

 

Kryteria oceny ofert:  cena - 95% i  gwarancja - 5%

 

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

 

Tadeusz Kotusiński  dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Kazimierza Wielkiego 28 tel. 046  814 48 04

k. 0 504 156 272

Termin związania ofertą: 15 dni.

W zamówieniu nie zostanie wykorzystana aukcja elektroniczna, nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zawarcia umowy ramowej.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 1 lutego 2008r.  

 

 

 

drukuj (Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych Zbiornika Dolna w Rawie Mazowieckiej Etap II)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Bors
    data wytworzenia: 2008-02-01
  • opublikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
    data publikacji: 2008-02-01 14:08
  • zmodyfikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
    ostatnia modyfikacja: 2008-02-01 14:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73497
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-12-30 15:56:35