Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Przetarg nieograniczony na przebudowę schodów i głównego wejścia do parku miejskiego wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych w Rawie Mazowieckiej

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
 Pl. Piłsudskiego 5
Tel. (046) 814 – 47 – 11, 814 – 34 - 57,
Fax. ( 0 46) 814 43-23
e-mail: wgk@rawamazowiecka.pl
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na przebudowę schodów i głównego wejścia do parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych” oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: - oznaczonego wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), kod:

45000000-7
Roboty budowlane
Szczegółowy zakres zamówienia określa specyfikacja techniczna załącznik nr 1, kosztorys ofertowy załącznik nr 2 oraz dokumentacja techniczno projektowa 
 1.Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu i           
   urządzeń.
2. Uzyskane w procesie wykonywania przedmiotu zamówienia odpady stałe   Wykonawca                  
    we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy na miejskie   wysypisko śmieci.
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w czasie prowadzenia robót.
Dodatkowe warunki:
Do obowiązków Wykonawcy należy sprawdzenie w terenie warunków zamówienia, celem uzyskania wszelkich informacji technicznych do przygotowania oferty.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pok. nr 18 Plac Piłsudskiego 4. Specyfikacja jest również udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl  
Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których     mowa w art. 67 ust.
1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych. 
Termin realizacji zamówienia
 do dnia 20.05.2009 r.
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
                                4) nie podlegają wykluczeniu z  postępowania o udzielenie zamówienia;
                           5) na wykonany przedmiot zamówieniaudzielą co najmniej 5 letniej                              gwarancji;
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 
Na potwierdzenie spełnienia wymaganych przez Zamawiającego warunków Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące informacje, dokumenty i oświadczenia:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z drukiem załączonym do specyfikacji,(załącznik nr 4); 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Wymienione zaświadczenie  nie może być wystawione wcześniej niż   3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. 
4. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Wymienione zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż   3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę
5. Wykaz wykonanych w latach 2006 – 2008 robót ogólnobudowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, (załącznik nr 6) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.
Każdą z wymienionych w wykazie robót należy poprzeć dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia wykonane zostały należycie (z podaniem kwoty).
UWAGA! Z dalszego postępowania wykluczeni będą Wykonawcy, którzy  w załączniku  nr 6 wykażą się mniej niż dwoma w/w robotami o wartości co najmniej 80.000 PLN łącznie.
W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument może być złożony przez jednego lub kilku Wykonawców.
 
6. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości co najmniej 80. 000 PLN
W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument może być złożony przez jednego lub kilku Wykonawców łącznie na wymaganą kwotę                      
7. Wykaz pracowników, którymi dysponuje wykonawca, przewidzianych do           wykonania zamówienia .
Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania pracownikiem posiadającym             uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.
 8. Zaparafowany projekt umowy.
       Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o powyższe dokumenty, oświadczenia i informacje wg. formuły spełnia/nie spełnia.
Wykonawca wykona osobiście przedmiot zamówienia.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na  przebudowę schodów i głównego wejścia do parku miejskiego wraz z budowa pochylni dla niepełnosprawnych”należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 16.02. 2009r. do godz. 10 00w Sekretariacie Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej Pl. Piłsudskiego 5 pok. nr 12 . Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego Pl. Piłsudskiego 5 pok. nr 15 (sala konferencyjna) w dniu 16.02.2009r. o godz. 1005.
Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Wadium: 1.000,00 zł
Kryteria oceny ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania)

Nazwa kryterium
Waga
Cena
95
Gwarancja
5
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego
 a)      Oferowana cena 
            Yn = 95 x N/A\
Yn – ilość punktów przyznanych ofercie n (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku)
            N – najniższa oferowana cena
            A – porównywana cena oferowana (oferta n)
b)      Okres gwarancji
            - przy gwarancji 5 letniej 0 pkt
            - za każdy rok powyżej 5 lat – 1 pkt (nie więcej niż 5 pkt).
            Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy wynik punktowy (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów i spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu
Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Artur Piotrowski
Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 16,
Anna Idzikowska
Plac Piłsudskiego 4 pokój nr18,
Fax nr 0(46) 814 43 23
e-mail: srodowisko@rawamazowiecka.pl
Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
W zamówieniu nie zostanie wykorzystana aukcja elektroniczna, nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zawarcia umowy ramowej.
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.01.2009r.
 

 

drukuj (Przetarg nieograniczony na przebudowę schodów i głównego wejścia do parku miejskiego wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych w Rawie Mazowieckiej)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Piotrowski
    data wytworzenia: 2009-01-21
  • opublikował: Artur Piotrowski Wydział Gospodarki Komunalnej
    data publikacji: 2009-01-21 09:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 67091
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-12-21 15:13:38