Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Przetarg nieograniczony na Utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych i powiatowych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka

 

 
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
 Pl. Piłsudskiego 5
Tel. PL +48  468144711 
Fax. ( 0 46) 814 43-23
e-mail: wgk@rawamazowiecka.pl
o g ł a s z a
 
Przetarg nieograniczony na „Utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych
i powiatowych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka”.
    oznaczonego wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), kod:
90 20 0000-9 – Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich,
90 21 0000-2 - usługi sprzątania ulic,
90 21 1000-9 - usługi zamiatania ulic
Szczegółowy zakres prac obejmuje:
1)       mechaniczne zamiatanie jezdni na całej jej szerokości oraz zatok postojowych i autobusowych - na bieżąco,
2)       dopuszcza się ręczne zamiatanie w przypadku dużych naniesień piachu przy obrzeżach krawężników i miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego,
3)       zbieranie i wywożenie nieczystości,
4)       oczyszczanie krawężników z nadmiaru ziemi i wyrastającej trawy przy zastosowaniu herbicydów oraz ich wywóz - na bieżąco,
5)       usuwanie martwych zwierząt znajdujących się w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka i ich wywóz do punktu zbioru padliny przy ul. Reymonta 16 w Rawie Mazowieckiej - w miarę potrzeb,
6)      usuwanie zastoin wodnych powstałych na skutek dużych opadów – w miarę potrzeb,
      7) uzyskane w procesie omiatania i oczyszczania odpady stałe Wykonawca we własnym            
           zakresie i na własny koszt dostarczy na miejskie wysypisko śmieci,
8)      intensywność świadczenia usług Wykonawca dostosuje do potrzeb, tak aby   
wymienionym w załączniku nr 1 pasom drogowym zapewnić standard   
czystości,
9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w czasie                
    prowadzenia robót.  
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pok. nr 18 Plac Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja jest również udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl 
Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.
Termin realizacji zamówienia:
- od 15 marca  2009 do  dnia 15 listopada 2009r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
 jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują       potencjałem technicznym (opisanym w odn. x), i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia;
x) posiadają sprzęt lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia w tym:
- zamiatarka mechaniczna
- samochód przystosowany do transportu odpadów.
Na potwierdzenie spełnienia wymaganych przez Zamawiającego warunków Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące informacje, dokumenty i oświadczenia:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z drukiem załączonym do specyfikacji.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
Zaświadczenie wymienione w punkcie 3 nie może być wystawione wcześniej niż   3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Zaświadczenie wymienione w punkcie 4 nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykaz usług dotyczących wykonania czynności przewidzianych
w przedmiocie umowy, wykonanych w latach 2006 - 2008,
z podaniem ich wartości, oraz daty i miejsca wykonania.
Każdą z wymienionych w wykazie robót należy poprzeć dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia wykonane zostały należycie.
UWAGA: Do dalszego postępowania zakwalifikowani będą wykonawcy, którzy w załączniku nr 4wykażą się co najmniej dwoma robotami o wartości nie mniej niż 40.000 zł łącznie.
6. Wykaz sprzętu którym dysponuje lub  będzie dysponował Wykonawca do realizacji zamówienia.
7. Wykonawca składając ofertę musi parafować wzór umowy jako znak jej akceptacji.
8. Kserokopia decyzji Starostwa Powiatowego na prowadzenie działalności w zakresie           transportu odpadów.
9. Kserokopia zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu    odpadów stałych lub kserokopia umowy na odbiór odpadów stałych z firmą świadczącą usługi w tym zakresie.
10. Potwierdzenie wpłaty wadium.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o powyższe dokumenty, oświadczenia i informacje wg. formuły spełnia/nie spełnia.
Wykonawca wykona osobiście przedmiot zamówienia.
Nie spełnienie chociażby jednego z n/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: Utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych i powiatowych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka.”, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 24.02.2009r. do godz.10 00 w Sekretariacie Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej, Plac Piłsudskiego 5 pok. nr 12. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 15 (sala konferencyjna) w dniu 24.02.2009 r. o godz. 1010.
Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Wadium: 1000,00 zł
Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.
Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Artur Piotrowski Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 16,
Anna Idzikowska plac Piłsudskiego 4 pokój nr 18.
fax nr 0 (46) 814 43 23.
e-mail wgk@rawamazowiecka.pl
Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
W zamówieniu nie zostanie wykorzystana aukcja elektroniczna, nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający przewiduje zastosowanie zamówień uzupełniających.  
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.02.2009 roku.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotrowski Artur
    data wytworzenia: 2009-02-16
  • opublikował: Artur Piotrowski Wydział Gospodarki Komunalnej
    data publikacji: 2009-02-15 19:12
  • zmodyfikował: Artur Piotrowski Wydział Gospodarki Komunalnej
    ostatnia modyfikacja: 2009-02-15 19:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66906
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-12-21 15:13:38