Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ul. Skierniewickiej w Rawie Mazowieckiej.

 Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5 tel. (046) 814 47 11, fax. (046) 814 43-23

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na: Budowę sieci wodociągowej w ul. Skierniewickiej w Rawie Mazowieckiejoznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, nr 45231300-8

 Przedmiotem Zamówienia jest:
-Budowa wodociągu w ul. Skierniewickiej w Rawie Mazowieckiej o śr. 110 mm- o długości 337 m
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 12, lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja jest również udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl
Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: 15 maj 2009 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
5) na wykonany przedmiot zamówienia udzielą co najmniej 3 letniej gwarancji;
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z drukiem załączonym do specyfikacji;
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 4. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 5. Wykaz wykonanej w latach 2004 – 2008 co najmniej jednej roboty dotyczącej wykonania sieci wod.- kan., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  – w tym okresie o wartości 120.000 zł.
 6. Zaparafowany projekt umowy.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o powyższe dokumenty, oświadczenia i informacje wg formuły spełnia/nie spełnia.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na budowę wodociągu w ul. Skierniewickiej w Rawie Mazowieckiej” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 16 marca 2009r. do godz. 1000 w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 12). Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 15 – sala konferencyjna) w dniu 16 marca 2009r. o godz. 1005. Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.
Wadium: 2.000 zł
Kryteria oceny ofert: cena – 95% i  gwarancja – 5%
Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
Marian Witek, Paweł Piątkiewicz – Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 12 tel. (046) 814 42 01.
Termin związania ofertą: 30 dni.
W zamówieniu nie zostanie wykorzystana aukcja elektroniczna, nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zawarcia umowy ramowej.
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 23.02.2009 r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Brzeziński
  data wytworzenia: 2009-02-23
 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-02-23 15:27
 • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-23 15:32
Dokumenty do pobrania

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-02-23 15:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 64304
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-12-21 15:13:38