Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Przetarg nieograniczony na remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej

 

 

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5
tel. (046) 814 47 11, fax. (046) 814 43-23
o g ł a s z a                                                                                       
Przetarg nieograniczony na:
Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1w Rawie Mazowieckiejoznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: Roboty budowlane kod 45000000-7, Roboty elewacyjne kod 45443000-4, Robotyremontowe i renowacyjne kod45453000-7.
Przedmiotem Zamówienia jest remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 19. W ramach zamówienia należy wykonać termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 1- 751,42 m2, tynki zewnętrzne budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – 1290,29 m2 oraz nową opaskę przy południowej ścianie budynku Gimnazjum nr 1- 14,85 m2
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 12, lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja jest również udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl
Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do dnia 14 sierpnia 2009 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
5) udzielą co najmniej 5 letniej gwarancji;
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1.Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z drukiem załączonym do specyfikacji;
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4.Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5.Informację z banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych /kwotowo/ lub zdolność kredytową Wykonawcy (min. 300 000 PLN kwotowo)
6.Wykaz wykonanych w latach 2004 – 2008 robót ogólnobudowlanych w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej polegających na ich budowie bądź rozbudowie bądź remoncie o łącznej wartości co najmniej 600 000 PLN, przy czym wartość jednej roboty nie może być mniejsza niż 300.000 PLN.
7.Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości co najmniej 1 000 000 PLN
8.Wykaz pracowników, przewidzianych do wykonania zamówienia w tym pracownikiem posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w obiektach zabytkowych.
9.Zaparafowany projekt umowy.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o powyższe dokumenty, oświadczenia i informacje wg. formuły spełnia/nie spełnia.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej”należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 18 marca 2009 r. do godz. 10 00w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 12). Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 15 – sala konferencyjna) w dniu 18 marca 2009 r. o godz. 10 05. Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.
Wadium: 6.000
Kryteria oceny ofert:  cena – 95% i  gwarancja – 5%
Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
Marian Witek, Izabela Bors – Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 12 tel (046) 814 42 01.
Termin związania ofertą: 30 dni.
W zamówieniu nie zostanie wykorzystana aukcja elektroniczna, nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zawarcia umowy ramowej.
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 25 lutego 2009r.  

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Piątkiewicz Paweł
  • opublikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
    data publikacji: 2009-02-25 14:29
  • zmodyfikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
    ostatnia modyfikacja: 2009-02-25 14:30
Pliki do pobrania

Metryka

  • opublikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
    data publikacji: 2009-02-25 14:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 64306
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-12-21 15:13:38