Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Przetarg nieograniczony na ukwiecenie miasta Rawa Mazowiecka

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
 Pl. Piłsudskiego 5
Tel. PL +48  468144711  Zadzwon , 814 – 34 - 57,
Fax. ( 0 46) 814 43-23
e-mail: wgk@rawamazowiecka.pl
 
 
 
o g ł a s z a
 
 
Przetarg nieograniczony na „ukwiecenie miasta Rawa Mazowiecka”
-/oznaczonego wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), kod:
usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych kod - PL +48  773100006  Zadzwon ,
usługi utrzymania ogródków ozdobnych kod             - PL +48  773110003  Zadzwon .
 
Zakres robót obejmuje
I.I. obsadzenia roślinami 1 rocznymi następujących rabat:
- ul. Plac Piłsudskiego – skwer centralny (16 m2) – po przekwitnięciu tulipanów szałwia lub begonia czerwona, pelargonia + starzec lub kacanka,
-ul. Jerozolimska – skwer – na rozjeździe ul. Jerozolimska - Nowe Miasto( opaska kwiatowa o szerokości 0,60 m i długości 30 mb) – po przekwitnięciu tulipanów starzec i szałwia czerwona lub aksamitka o kwiatostanie kulistym
- ul. Skierniewicka ( pasy drogowe po obu stronach ulicy – 112,5 m2) – w m-cu maju bratki w pasie, a po przekwitnięciu szałwia lub petunia
 - ul. Plac Wolności ( skwery prawa i lewa strona – 90,5 m 2 ) + opaska kwiatowa –   szer. 0,90 m, dł. 81,65 mb. – w m-cu maju bratki po przekwitnięciu - starzec, begonia lub szałwia lub colleus + petunia .
Uwaga: istnieje możliwość doboru innych roślin po akceptacji Zamawiającego
 
       I.II. pielęgnacja rabat różanych i tulipanów
   Róże – nasadzenia istniejące
- Plac Piłsudskiego – rabaty wokół skweru o powierzchni 357,6 m2
- ul. Księdza Skorupki – rabata na skwerze o powierzchni 102 m2
- ul. Południowa rabata na skwerze 210 m2
- ul. Kościuszki ( k/Sądu Rejonowego ) – 142 m2
- ul. Krakowska – rabata na skwerze przy MDK – koło – 114 m2 i opaska kwiatowa – 25,5 m2
- rondo – skrzyżowanie ulic Alei Konstytucji 3-go Maja i ul. Krakowskiej –216,3m
- rabata różana za wiaduktem – wjazd na osiedle Zamkowa Wola- 238,3 m2
 - rabata różana nad zalewem ul. Słowackiego 27,1m2
 
tulipany – nasadzenia istniejące
- ul. Plac Piłsudskiego – skwer centralny-16m2
- ul. Jerozolimska – skwer przy rozjeździe Nowe Miasto –Warszawa (dł.30 mb, szer. 0,60 m)
- ul. Plac Wolności – rabata na skwerze od strony ul. Armii Krajowej – 18m2
ul. Skierniewicka- opaska przy skwerze –13,5 m2
Uwaga:  w okresie jesiennym dokonać nasadzeń uzupełniających
I.III. nasadzenia i pielęgnacja roślin wieloletnich i jednorocznych w kwietnikach:
1.– Kwietniki drewniane – rośliny jednoroczne, nasadzenia w m-cu maju
ul. Słowackiego                              - 10 szt. – pelargonia lub surfinia + uczep
ul. Kościuszki                                - 5 szt.   – uczep+ pelargonia
ul. Plac Wolności                       - 2 szt.   – surfinia 
                                                   
ul. Plac Piłsudskiego                     - 5 szt.    - róża 
                                                    okrywowa (istniejace nasadzenie)
ul. Skierniewicka               - 2 szt.    – uczep lub kacanka + pelargonia
ul. Kazimierza Wielkiego         - 4 szt.    – surfinia+ uczep 
                                                   
ul. Jerozolimska                           - 4 szt.    – surfinia lub kacanka + pelargonia
Uwaga: istnieje możliwość doboru innych roślin po akceptacji Zamawiajacego
2. – Kwietniki – wazy betonowe ( misy )– w m-cu maju bratki, a po przekwitnięciu pelargonia
ul. Kościuszki                 - 2 szt.
ul. Plac Wolności                      - 2 szt.
3. Kwietniki – wazy betonowe prostokątne – w m-cu maju bratki, a następnie pelargonie
ul. Plac Piłsudskiego                  - 2 szt.
ul. Plac Wolności                        - 3 szt.
ul. Kościuszki                 - 4 szt.
ul. Kolejowa                               - 3 szt.
4.  Kwietniki – wazy betonowe sześciokątne - w m-cu maju bratki, a następnie szałwia istarzec
ul. Warszawska                    - 2 szt.
ul. Plac Piłsudskiego                     - 2 szt.
ul. Wyszyńskiego                 - 2 szt.
ul. Tomaszowska                 - 3 szt.
ul. Krakowska                             - 1 szt.
5.  Kwietniki wiszące na słupach – w m-cu maju pelargonia i surfinia
Centrum miasta                            - 16 szt. x 4 doniczki
ul. Kościuszki i ul. Tomaszowska   - 26 szt.
Uwaga: istnieje możliwość doboru innych roślin po akceptacji Zamawiającego
6.– Konstrukcje metalowe – nasadzenia w m-cu maju wg. kompozycji własnej
 
ul. Krakowska - Miejski Dom Kultury – wielopoziomowe misy- 2 szt.,
ul. Jerozolimska – dzban,
ul. Słowackiego – wiewiórka,
Pl. Wolności – paw,
Park Miejski – żaba
ul. Jeżowska(skwer) – retro cabrio
Uwaga:konstrukcje kwietnikowe typu: żaba i retro cabrio do rozstawienia przez Wykonawcę
 
Ponadto zakres prac obejmuje:
- przygotowanie gruntu pod nasadzenia,
- podlewanie,
- zasilanie nawozami mineralnymi,
- pielenie,
- ręczne obcinanie trawników przy rabatach,
- przycinanie i usuwanie przekwitniętych kwiatostanów i liści,
      -  dosadzanie sadzonek, które mogą zostać uszkodzone przez warunki  
        atmosferyczne oraz zwierzęta i osoby trzecie,
     - zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski,
     - odchwaszczanie,
     - zakopcowanie i odkopcowanie w przypadku rabat różanych, a w przypadku rabat     
       tulipanowych wycięcie suchego kwiatostanu,
     - przygotowanie gruntu na okres zimowy i zabezpieczenie nasadzeń wieloletnich,
 
1) Częstotliwość wykonywania prac pielęgnacyjnych i porządkowych ma zapewnić stały estetyczny wygląd miasta i powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych oraz pór roku.
To samo dotyczy wymiany kwiatów.
2) Konstrukcje metalowe należy wykonywać w dowolnych kompozycjach , dobór gatunkowy roślin i kolorystyka zależy od koncepcji Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
3) Uzyskane w procesie wykonywania przedmiotu zamówienia odpady stałe i odpady w postaci masy zielonej Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy na miejskie wysypisko śmieci w Pukininie.
      4)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w czasie                
    prowadzenia robót.
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pok. nr 18 Plac Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja jest również udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl 
Nie przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.
 
Termin realizacji zamówienia:
Od 1 kwietnia 2009 do dnia 31 grudnia 2010r.
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
 jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują       potencjałem technicznym (opisanym w odn. x), i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia;
x) posiadają sprzęt lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia w tym:
- zamiatarka mechaniczna
- samochód przystosowany do transportu odpadów.          
Na potwierdzenie spełnienia wymaganych przez Zamawiającego warunków Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące informacje, dokumenty i oświadczenia:  
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z drukiem załączonym do specyfikacji. 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy prawo zamówień publicznych. 
3. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
Zaświadczenie wymienione w punkcie 3 nie może być wystawione wcześniej niż   3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
4. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Zaświadczenie wymienione w punkcie 4 nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykaz usług dotyczących wykonania czynności przewidzianych
w przedmiocie umowy, wykonanych w latach 2006 - 2008,
z podaniem ich wartości, oraz daty i miejsca wykonania.
Każdą z wymienionych w wykazie robót należy poprzeć dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia wykonane zostały należycie.
UWAGA: Do dalszego postępowania zakwalifikowani będą Wykonawcy, którzy w załączniku nr 4wykażą się co najmniej dwoma robotami o wartości nie mniej niż 80.000 zł łącznie.
6. Wykaz pracowników, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca do realizacji zamówienia 
7. Kalkulacja ukwiecenia.
8. Wykonawca składając ofertę musi parafować wzór umowy jako znak jej akceptacji.
9. Kserokopia zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów stałych lub kserokopia umowy na odbiór odpadów stałych z firmą świadczącą usługi w tym zakresie.
10. Potwierdzenie wpłaty wadium.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o powyższe dokumenty, oświadczenia i informacje wg. formuły spełnia/nie spełnia.
Wykonawca wykona osobiście przedmiot zamówienia.
Nie spełnienie chociażby jednego z n/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną:Oferta na ukwiecenie miasta Rawa Mazowiecka”, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 16.03.2009r. do godz. 900 w SekretariacieUrzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej, Plac Piłsudskiego 5 pok. nr 12. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 15 (salakonferencyjna) w dniu 16.03.2009 r. o godz. 905
Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Wadium: 1000,00 zł
Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.
Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Artur Piotrowski Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 16,
Anna Idzikowska plac Piłsudskiego 4 pokój nr 18.
fax nr 0 (46) 814 43 23.
e-mail wgk@rawamazowiecka.pl
Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert. 
W zamówieniu nie zostanie wykorzystana aukcja elektroniczna, nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zawarcia umowy ramowej. 
Zamawiający przewiduje zastosowanie zamówień uzupełniających.  
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.03.2009 roku.
 
 
 
 
 
 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: A.Piotrowski
    data wytworzenia: 2009-03-06
  • opublikował: Artur Piotrowski Wydział Gospodarki Komunalnej
    data publikacji: 2009-03-06 21:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 64309
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-12-21 15:13:38