Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiotem zamówienia na dostawę materiałów biurowych i plastycznych w ramach projektu „Program Rozwojowy Szkół Gimnazjalnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka” .

ZAMAWIAJĄCY

I.1) Zamawiającym jest Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5, do kontaktów: Jolanta Kosińska e-mail: j.kosinska@rawamazowiecka.pl, tel.(046) 814-47-11; faks (046) 814-43-23, ogólny adres internetowy: www.bip.rawamazowiecka.pl

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: tak jak w pkt 1.

I.3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: tak jak w pkt 1.

I.4) Adres, pod który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki: Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5, sekretariat pokój nr 12

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów biurowych i plastycznych w ramach projektu „Program Rozwojowy Szkół Gimnazjalnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka”.

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawa. 

II.3) Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

II.4) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zmówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych i plastycznych wraz z rozładunkiem, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1A do SIWZ, który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie załącznik do formularza Oferty. Podane przez Zamawiającego znaki lub nazwy towarowe producenta materiałów mają charakter przykładowy i służą bliższemu określeniu wymagań jakościowych danego artykułu, jakich wymaga Zamawiający. Dopuszcza się składanie równoważnej oferty na dany artykuł, spełniającej opisane wymagania jakościowe. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany dla każdego z asortymentów wymienionych przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza pominięcia którejkolwiek z wyszczególnionej pozycji umieszczonej w wykazie. Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały stanowiące przedmiot zamówienia były nowe, pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne, zdatne do użytku przez 12 miesięcy od dnia dostawy oraz posiadały wymagane prawem atesty i certyfikaty. Materiały muszą być opakowane w fabrycznie oznakowanych opakowaniach, umożliwiających identyfikację, z oznaczeniem producenta, wraz z symbolem artykułu. Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien materiał oferowany w asortymencie, którego żądanie dotyczy, wymienić na materiał spełniający wymagania Zamawiającego bez zmiany ceny.

II.5)Wspólny słownik zamówień (CPV): 22800000-8 rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty,formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury, 22600000-6 tusze, 24910000-6 kleje, 30190000-7 różny sprzęt i artykuły biurowe, 301976644-2 papier kserograficzny, 30141100-2 kalkulatory kieszonkowe, 37822100-7 kredki, 37821000-9 pędzle artystyczne,39162100-6 pomoce dydaktyczne 44800000-8 farby, lakiery i mastyksy, 44400000-4 różne produkty gotowe i elementy z nimi związane. 

II.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 

II.8) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: niezwłocznie od podpisania umowy; data zakończenia 31 grudnia 2009r.. Dostawy zamówionych materiałów odbywać się będą w terminie 4 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia w formie pisemnej w ilościach ustalonych przez Zamawiającego. 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące udziału Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust.1 ustawy i:

III.1.1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zmówienia

III.1.2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia.

III.1.3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.1.4) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne z przyczyn określonych w art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.1.5) w okresie ostatnich 3 lat wykonywali należycie przynajmniej 1 usługę odpowiadająca swoim rodzajem i charakterem usłudze będącej przedmiotem zamówienia

III.1.6) uzgodnili z dyrektorami szkół warunki, na których szkolne stołówki zostaną udostępnione do korzystania przez Wykonawcę w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

III.2) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą \spełnia-nie spełnia\, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.3) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty:

III.3.1) Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art.22 ust.1 ustawy zgodnie z drukiem załączonym  do specyfikacji (załącznik Nr 2)

III.3.2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym wykonawca jest wpisany albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.3.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.3.4) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług o podobnym rodzaju i charakterze do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów pochodzących od odbiorcy tych usług, potwierdzających że usługi te zostały wykonane należycie, wg wzoru stanowiącego (załącznik nr 3 do specyfikacji). Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał że wykonywał już co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i charakterem usłudze będącej przedmiotem zamówienia.

III.3.5) Zaparafowany przez wykonawcę wzór umowy (załącznik nr 4 do specyfikacji) jako znak akceptacji warunków, na których zamawiający zleci wykonanie zamówienia publicznego.

PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

IV.1.1)Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) Kryteria oceny ofert

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Siedziba zmawiającego, strona internetowa: www.bip.rawamazowiecka.pl

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20-03-2009r. godzina 1000.

IV.3.3) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

IV.3.4) Termin związania ofertą: 30 dni

IV.3.5) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 20-03-2009r, godzina 1005, Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej Pl. Marszałka J. Piłsudskiego5, Sala Konferencyjna, pokój nr 15.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

V.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

V.1.1) Informacje dodatkowe:

V.1.2) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 12-03-2009r.

drukuj (OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Kosińska
    data wytworzenia: 2009-03-12
  • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
    data publikacji: 2009-03-12 17:54
  • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
    ostatnia modyfikacja: 2009-03-12 19:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 64465
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-12-21 15:13:38