Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Przetarg nieograniczony na: Adaptację części piwnic na szatnie w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej dla potrzeb sali gimnastycznej.

 

Miasto Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5

tel. (046) 814 47 11, fax. (046) 814 43-23

o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na: Adaptację części piwnic na szatnie

w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej

dla potrzeb sali gimnastycznej.

oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:

Roboty budowlane nr 45000000-7;

Instalacyjne roboty elektryczne nr 45310000-3

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

i rurociągów do odprowadzania ścieków nr 45231300-8

Przedmiotem Zamówienia jest:

Adaptacja piwnic w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej dla potrzeb sali gimnastycznej (roboty budowlane, elektryczne, wod. – kan.)

- powierzchnia modernizowanych piwnic- 198,1 m2

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 12, lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja jest również udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Termin wykonania zamówienia: trzy miesiące od dnia zawarcia umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

5) na wykonany przedmiot zamówienia udzielą co najmniej 3 letniej gwarancji;

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z drukiem załączonym do specyfikacji;

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5. Wykaz wykonanej w okresie październik 2004 – październik 2009 co najmniej jednej roboty dotyczącej wykonania robót ogólnobudowlanych wewnętrznych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  – w tym okresie o wartości co najmniej 200.000 zł.

6. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości co najmniej  500 000 PLN.

7. Wykaz pracowników, którymi dysponuje wykonawca, przewidzianych do wykonania zamówienia.

8. Zaparafowany projekt umowy.

9. Wypełniony kosztorys ofertowy w szczegółowości określony w załączniku nr 1a, 1b, 1c do SIWZ

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o powyższe dokumenty, oświadczenia i informacje wg formuły spełnia/nie spełnia.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Adaptacja części piwnic na szatnie w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej dla potrzeb sali gimnastycznej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 7 grudnia 2009r. do godz. 1000 w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 12). Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 15 – sala konferencyjna) w dniu 7 grudnia 2009r. o godz. 10 05. Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Wadium: 5000,00 zł

Kryteria oceny ofert: cena – 96%; okres gwarancji 4%

Uprawnionym do kontaktów z oferentami są:

Paweł Piątkiewicz, Marian Witek, Tomasz Brzeziński – Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 12

tel. (046) 814 42 01.

Termin związania ofertą: 30 dni.


 

W zamówieniu nie zostanie wykorzystana aukcja elektroniczna, nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zawarcia umowy ramowej.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 09.11.2009 r.

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-11-09 12:52
 • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-09 13:09

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-11-09 12:53
Zmiany SIWZ

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-11-13 13:26
Zmiany ogłoszenia o zamówieniu

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-11-13 13:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 64457
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-12-21 15:13:38