Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
 
świadczenie usług transportowych w ramach projektu „Program Rozwojowy Szkół Gimnazjalnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka” tzn. zapewnienie transportu na wycieczki. 
 
ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Zamawiającym jest Miasto w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5, do kontaktów: Jolanta Kosińska e-mail: j.kosinska@rawamazowiecka.pl, tel.(046) 814-47-11; faks (046) 814-43-23, ogólny adres internetowy: www.bip.rawamazowiecka.pl
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: tak jak w pkt I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: tak jak w pkt I. 1).
4) Adres, pod który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki: Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5, sekretariat pokój nr 12.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:świadczenie usług transportowych w ramach projektu „Program Rozwojowy Szkół Gimnazjalnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka” tzn. zapewnienie transportu na wycieczki.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: usługa; Główne miejsce świadczenia usług: miasto Rawa Mazowiecka. 
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
1.4) Określenie przedmiotu zamówienia: świadczenie usług transportowych, dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 19 i Gimnazjum Nr 2 w Rawie Mazowieckiej ul. Kazimierza Wielkiego 28, uczestników zajęć w ramach projektu „Program Rozwojowy Szkół Gimnazjalnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka”tzn. zapewnienie transportu na wycieczki szkolne. 
1.5) Wspólny słownik zamówień (CPV): 60172000-4 wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
1.8)Wymagania dotyczące wadium: nie wymagane.
 
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: Zapewnienie transportu na wycieczki szkolne – 10 wycieczek szkolnych.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: niezwłocznie od podpisania umowy; data rozpoczęcia: 13.12.2009 r., data zakończenia: 12.01.2010r.
 
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) Warunki dotyczące udziału Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust.1 ustawy i:
1.1)  posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zmówienia
1.2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia.
1.3)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
1.4)  nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne z przyczyn określonych w art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
1.5)  w okresie ostatnich 3 lat wykonywali należycie przynajmniej 1 usługę odpowiadająca swoim rodzajem i charakterem usłudze będącej przedmiotem zamówienia
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą \spełnia-nie spełnia\, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1.      Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art.22 ust.1 ustawy zgodnie z drukiem załączonym  do specyfikacji (załącznik Nr 2)
2.      Aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym wykonawca jest wpisany albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.      Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.      Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług o podobnym rodzaju i charakterze do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów pochodzących od odbiorcy tych usług, potwierdzających że usługi te zostały wykonane należycie, wg wzoru stanowiącego (załącznik nr 3 do specyfikacji). Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał że wykonywał już co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i charakterem usłudze będącej przedmiotem zamówienia.
5.      Zaparafowany przez wykonawcę wzór umowy (załącznik nr 4 do specyfikacji) jako znak akceptacji warunków, na których zamawiający zleci wykonanie zamówienia publicznego.
6.      Wypełnioną ofertę cenową zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ.
 
 
PROCEDURA
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100%.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
   3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Siedziba zmawiającego, strona internetowa: www.bip.rawamazowiecka.pl
3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01-12-2009r. godzina 1000.
3.3) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.4) Termin związania ofertą: 30 dni
3.5) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 01-12-2009r, godzina 1005, Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej Pl. Marszałka J. Piłsudskiego5, pokój nr 5
 
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 20-11-2009r.

drukuj (OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Kosińska
  data wytworzenia: 2009-11-20
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2009-11-20 13:09
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-20 13:10
Dokumenty do pobrania

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2009-11-20 13:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 64461
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-12-21 15:13:38