Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Przetarg nieograniczony na: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Rawa Mazowiecka i jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka    
pl. Piłsudskiego 5
teł. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43-23


ogłasza

Przetarg nieograniczony na:
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Rawa Mazowiecka i jednostek
organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka

Wspólny słownika zamówień (CPV) : 66.11.00.00 -4.
Specyfikacją istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Finansów i Analiz Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej Plac J. Piłsudskiego 4 pokój nr 6 lub na stronie internetowej: www.bip.rawamazowiecka.pl


Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.


Termin realizacji zamówienia:
Od 02.01.2010 roku do 31.12.2012 roku.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy polegającej na przedłużeniu terminu jej wykonania w przypadku, gdy w wyniku postępowania o następne zamówienie publiczne na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Rawa Mazowiecka i jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka, wszczętego przed dniem zakończenia obowiązywania umowy zawartej w oparciu o niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne, nie będzie możliwe wyłonienie wykonawcy w terminie pozwalającym na zawarcie umowy przed dniem 31.12.2012 r.


W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą posiadają na terenie miasta Rawa Mazowiecka siedzibę lub oddział lub filię umożliwiającą realizację zamówienia, spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) oraz wykonawcy, którzy posiadają: aktualny odpis właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego , wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert i przedłożą sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości za 2008 rok, z którego wynika, że nie występuje zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej.


Wadium: nie pobiera się.


Kryteria oceny ofert:


1.    Oprocentowanie środków pieniężnych - 60 %
1.1. wskaźnik banku dotyczący oprocentowania środków pieniężnych na żądanie ,
gromadzonych na każdym rachunku bankowym , przy miesięcznej kapitalizacji odsetek -
15%
1.2 wskaźnik banku dotyczący oprocentowania lokat over night do kwoty 500.000 zł. -
20%
1.3. wskaźnik banku dotyczący oprocentowania lokat over night powyżej kwoty 500.000
zł.    -    25%
2.    Obsługa rachunków  - 40 %
2.1.    Opłata miesięczna za prowadzenie każdego rachunku bankowego - 5 %
2.2.    Miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej za jedno stanowisko - 5 %
2.3.    Opłata za jeden przelew papierowy w ramach banku - wyrażona w złotych   3 %
2.4.    Opłata za jeden przelew papierowy poza bank - wyrażona w zł.  5 %
2.5.    Opłata za jeden przelew składany w formie elektronicznej w ramach banku -wyrażona w złotych    3 %
2.6.    Opłata za jeden przelew składany w formie elektronicznej poza bank - wyrażona w złotych 5 %
2.7.    Opłata z tytułu operacji wypłat gotówkowych  - wyrażona w złotych      14%


Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na bankową obsługę budżetu miasta Rawa Mazowiecka " należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 15 grudnia 2009r.
do godz. 12 00 w Sekretariacie Urzędu Miasta PI. J. Piłsudskiego 5,1 p. pokój nr 12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2009 roku o godz.12.10 w siedzibie zamawiającego pokój nr 15.


Termin związania ofertą: 30 dni.


Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn.  01.12.2009, numer ogłoszenia: 227875 - 2009

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-12-01 13:17
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2009-12-01 15:53

Pliki do pobrania

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-12-01 13:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 64466
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-12-21 15:13:38