Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

„Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni terenów przylegających bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka”

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5

 

Tel. (046) 814 – 47 – 11, 814 – 34 - 57,

 

Fax. ( 0 46) 814 43-23

 

e-mail: srodowisko@rawamazowiecka.pl

 

 

 

o g ł a s z a

 

Przetarg nieograniczony na „utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni  terenów przylegających bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka” oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: - usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych – kod 77310000-6,

 

- utrzymanie trawników – kod 77314100-5,

 

- pielęgnacja drzew – kod 77211500-7.

 

Przedmiotem zamówienia jest „utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni  terenów przylegających bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

 

1). Zakres  prac na terenach przylegających bezpośrednio do budynków

 

wielorodzinnych obejmuje:

 

-         bieżące utrzymanie czystości,

-         pielęgnację istniejącego drzewostanu / usuwanie martwych drzew, suszu, podlewanie nowych nasadzeń / do 5 lat / drzew i krzewów,

-utrzymanie trawników (trawa nie wyższa niż 10 cm), zgrabianie i wywóz skoszonej

trawy,

-         odchwaszczanie trawników,

-         podlewanie trawników podczas suszy,

-         wymianę ziemi i dosiew trawy,

-         usuwanie wiatrołomów,

-         grabienie i wywóz liści w okresie jesiennym,

-         wywóz dłużyc i gałęzi na składowisko miejskie w Pukininie lub zagospodarowanie ich we własnej kompostowni,

-         likwidację odrostów przy drzewach i pniach drzew wg potrzeb,

-         dokonywanie nowych nasadzeń z materiału Zamawiającego,

-    usuwanie odpadów stałych /zgrabiona trawa, wycięte drzewa, przycięte gałęzie itp./ wraz z ich wywiezieniem na wysypisko miejskie w Pukininie lub zagospodarowanie ich we własnej kompostowni.ączniku

-          nasadzenia i pielęgnacja roślin ozdobnych wieloletnich i jednorocznych,

-    utrzymanie i bieżąca konserwacja urządzeń placów zabaw i piaskownic dla dzieci,

wymiana piasku  3 razy w sezonie letnim tj. maj,  lipiec i sierpień,

-    utrzymanie i bieżąca konserwacja ławek /malowanie farbą olejną ławek do 31 maja/.

-    bieżące odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w okresie zimowym z chodników i dróg

dojazdowych,

-    bieżące opróżnianie koszy na odpady stałe,

-    mycie koszy wg potrzeb, malowanie koszy jeden raz w roku do 31 maja,

1.a.)Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu i

urządzeń.

1.b)Uzyskane w procesie wykonywania przedmiotu zamówienia odpady stałe

Wykonawca   we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy na miejskie

wysypisko śmieci.

1.c) Intensywność świadczenia usług Wykonawca dostosuje do potrzeb tak, aby

wymienionym w załączniku nr 5 terenom zielonym zapewnić należytą

czystość i dobrą kondycję zieleni.

1.d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w czasie

prowadzenia robót.

 

Dodatkowe  warunki:

Do obowiązków Wykonawcy należy sprawdzenie w terenie warunków zamówienia, celem uzyskania wszelkich informacji technicznych do przygotowania oferty.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pok. nr 18 Plac Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja jest również udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl .

 

 

 

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

 

 

 

Termin realizacji zamówienia:

 

Od dnia 1 stycznia 2010r. do  dnia 31 grudnia 2012r.

 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności                              lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich                           uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują       potencjałem technicznym (opisanym w odn. x), i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej                       wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia;

 

 

x)  posiadają sprzęt  lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia  w tym:

-         kosiarka ręczna spalinowa lub rotacyjna

-         samochód przystosowany do transportu odpadów.

 

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z drukiem załączonym do specyfikacji, (załącznik nr 2);

 

 

 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

 

 

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego ( wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)

 

4. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

 

5. Wykaz wykonanych w latach 2006 – 2008 prac polegających na  utrzymaniu czystości i pielęgnacji zieleni o podobnym zakresie i charakterze do przedmiotu zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (załącznik nr 3).

 

Każdą z wymienionych w wykazie robót należy poprzeć dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia wykonane zostały należycie.

 

UWAGA! Z dalszego postępowania wykluczeni będą Wykonawcy, którzy w załączniku nr 3 nie wykażą się w tym okresie robotami dotyczącymi prac pielęgnacyjnych terenów zielonych  o wartości co najmniej 60.000 PLN łącznie.

 

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

 

 

6. Wykaz sprzętu (załącznik nr 4),

 

 

 

7. Zaparafowany projekt umowy (załącznik nr 6),

 

 

 

8. Kserokopia zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu

 

odpadów stałych lub kserokopia umowy na odbiór odpadów stałych z firmą

 

świadczącą usługi w tym zakresie,

 

9. Potwierdzenie wpłaty wadium,

 

10. Kserokopia decyzji Starostwa powiatowego na prowadzenie działalności w

 

zakresie transportu odpadów.

 

 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o powyższe dokumenty, oświadczenia i informacje wg formuły spełnia/nie spełnia.

 

Wykonawca wykona osobiście przedmiot zamówienia.

 

 

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni  terenów przylegających bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 16.12.2009r.

 

do godz. 1000  w Sekretariacie Urzędu Miasta  w Rawie Mazowieckiej Pl. Piłsudskiego 5 pok. nr 12 .  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 5 pok. nr 15(sala konferencyjna) w dniu 16.12. 2009r. o godz. 1005
Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

 


Wadium: 1500,00 zł

 

 

 

Kryteria oceny ofert:

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.

 

Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

 

 

 

Artur Piotrowski

 

Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 16,

 

 

 

Anna Idzikowska

 

Plac Piłsudskiego 4 pokój nr18,

 

 

 

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

 

 

 

W zamówieniu nie zostanie wykorzystana aukcja elektroniczna, nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zawarcia umowy ramowej.

 


Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 2.12.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

drukuj („Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni terenów przylegających bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka”)

Metryka

  • opublikował: Karolina Gawot WGK
    data publikacji: 2009-12-02 15:36
  • zmodyfikował: Karolina Gawot WGK
    ostatnia modyfikacja: 2009-12-02 15:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 64458
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-12-21 15:13:38