Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

„Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni terenów przylegających bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka”

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5
Tel. (046) 814 – 47 – 11, 814 – 34 - 57,
Fax. ( 0 46) 814 43-23
e-mail: srodowisko@rawamazowiecka.pl

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na „utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni  terenów przylegających bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka” oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: - usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych – kod 77310000-6,
- utrzymanie trawników – kod 77314100-5,
- pielęgnacja drzew – kod 77211500-7.
Przedmiotem zamówienia jest „utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni  terenów przylegających bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
1). Zakres  prac na terenach przylegających bezpośrednio do budynków wielorodzinnych obejmuje:
- bieżące utrzymanie czystości,
- pielęgnację istniejącego drzewostanu / usuwanie martwych drzew, suszu, podlewanie nowych nasadzeń / do 5 lat / drzew i krzewów,
-utrzymanie trawników (trawa nie wyższa niż 10 cm), zgrabianie i wywóz skoszonej  
 trawy,
- odchwaszczanie trawników,
- podlewanie trawników podczas suszy,
- wymianę ziemi i dosiew trawy,
- usuwanie wiatrołomów,
- grabienie i wywóz liści w okresie jesiennym,
- wywóz dłużyc i gałęzi na składowisko miejskie w Pukininie lub zagospodarowanie ich we własnej kompostowni,
- likwidację odrostów przy drzewach i pniach drzew wg potrzeb,
- dokonywanie nowych nasadzeń z materiału Zamawiającego,
- usuwanie odpadów stałych /zgrabiona trawa, wycięte drzewa, przycięte gałęzie itp./ wraz z ich wywiezieniem na wysypisko miejskie w Pukininie lub zagospodarowanie ich we własnej kompostowni.
      - nasadzenia i pielęgnacja roślin ozdobnych wieloletnich i jednorocznych,
- utrzymanie i bieżąca konserwacja urządzeń placów zabaw i piaskownic dla dzieci,
 wymiana piasku  3 razy w sezonie letnim tj. maj,  lipiec i sierpień,
- utrzymanie i bieżąca konserwacja ławek /malowanie farbą olejną ławek do 31 maja/.
- bieżące odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w okresie zimowym z chodników i dróg 
    dojazdowych,
- bieżące opróżnianie koszy na odpady stałe,
- mycie koszy wg potrzeb, malowanie koszy jeden raz w roku do 31 maja,
1.a.)Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu i           
        urządzeń.
1.b)Uzyskane w procesie wykonywania przedmiotu zamówienia odpady stałe  
      Wykonawca   we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy na miejskie  
       wysypisko śmieci.
1.c) Intensywność świadczenia usług Wykonawca dostosuje do potrzeb tak, aby    
     wymienionym w załączniku nr 5 terenom zielonym zapewnić należytą    
     czystość i dobrą kondycję zieleni.
1.d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w czasie                
        prowadzenia robót.
Dodatkowe  warunki:
Do obowiązków Wykonawcy należy sprawdzenie w terenie warunków zamówienia, celem uzyskania wszelkich informacji technicznych do przygotowania oferty.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pok. nr 18 Plac Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja jest również udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl .

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:
Od dnia 1 stycznia 2010r. do  dnia 31 grudnia 2012r. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym (opisanym w odn. x), i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia;
           x)  posiadają sprzęt  lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia  w tym:
- kosiarka ręczna spalinowa lub rotacyjna
- samochód przystosowany do transportu odpadów.
  
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z drukiem załączonym do specyfikacji, (załącznik nr 2);
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego ( wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)
4. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 
5. Wykaz wykonanych w latach 2006 – 2008 prac polegających na  utrzymaniu czystości i pielęgnacji zieleni o podobnym zakresie i charakterze do przedmiotu zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (załącznik nr 3).
Każdą z wymienionych w wykazie robót należy poprzeć dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia wykonane zostały należycie.
UWAGA! Z dalszego postępowania wykluczeni będą Wykonawcy, którzy w załączniku nr 3 nie wykażą się w tym okresie robotami dotyczącymi prac pielęgnacyjnych terenów zielonych  o wartości co najmniej 60.000 PLN łącznie.
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.
6. Wykaz sprzętu (załącznik nr 4),                                 
7. Zaparafowany projekt umowy (załącznik nr 6),
8.  6.8. Kserokopia zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów stałych z terenu miasta Rawa Mazowiecka lub kserokopia umowy  na odbiór odpadów stałych z firmą   świadczącą usługi w tym zakresie.

UWAGA! W przypadku braku w/w zezwolenia  lub umowy dopuszcza  się złożenie promesy firmy posiadającej powyższe uprawnienia do świadczenia usług w tym zakresie z terenu miasta Rawa Mazowiecka.
 

9. Potwierdzenie wpłaty wadium,
10. Kserokopia decyzji Starostwa powiatowego na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o powyższe dokumenty, oświadczenia i informacje wg formuły spełnia/nie spełnia.
Wykonawca wykona osobiście przedmiot zamówienia.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni  terenów przylegających bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 29.12.2009r. do godz. 11:00  w Sekretariacie Urzędu Miasta  w Rawie Mazowieckiej Pl. Piłsudskiego 5 pok. nr 12 .  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 5 pok. nr 15(sala konferencyjna) w dniu 29.11. 2009r. o godz. 1105
Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Wadium: 1500,00 zł

Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.
 
Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Artur Piotrowski
Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 16,

Anna Idzikowska
Plac Piłsudskiego 4 pokój nr18.

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

W zamówieniu nie zostanie wykorzystana aukcja elektroniczna, nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zawarcia umowy ramowej.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 21.12.2009r.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Senator
  • opublikował: Karolina Gawot WGK
    data publikacji: 2009-12-21 14:43
  • zmodyfikował: Karolina Gawot WGK
    ostatnia modyfikacja: 2009-12-21 15:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 64311
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-12-21 15:13:38