Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«sierpień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Przetarg nieograniczony na „dostawę materiałów drogowych”

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5
Tel. (046) 814 – 47 – 11, 814 – 34 - 57,
Fax. ( 0 46) 814 43-23
e-mail: wgk@rawamazowiecka.pl

o g ł a s z a


Przetarg nieograniczony na „dostawę materiałów drogowych”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów drogowych oznaczona wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako materiały chodnikowe kod 28813100-5 (kostka betonowa, krawężnik uliczny betonowy, obrzeże trawnikowe)

Szczegółowy zakres obejmuje:

-  kostka betonowa szara gr. 6 cm., typ  Holland                              2.500 m2
-  kostka betonowa czerwona gr. 6 cm., typ  Holland                           700 m2
-  krawężnik uliczny betonowy o wymiarach 15x30x100cm.                 800 mb.
-  obrzeże trawnikowe betonowe o wymiarach 6x20x75-100cm       1.200 mb.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pok. nr 14  Plac Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja jest również udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl 
Nie przewiduje się możliwość udzielenia zamówień  uzupełniających.
Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:
 od  15 maja   2010 do  dnia  31 października  2010r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności ub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego wykonania zadania;
3)  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;
5)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
6)  na wykonany przedmiot zamówienia udzielą co najmniej 3 letniej gwarancji.


Na potwierdzenie spełnienia wymaganych przez Zamawiającego warunków Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące informacje, dokumenty i oświadczenia:
1.  Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art.22 ust.1  i Art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych  zgodnie z drukiem załączonym do specyfikacji, (załącznik nr 2);
2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
3.  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie wymienione w punkcie 9.3. nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
4.  Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne, lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Zaświadczenie wymienione w punkcie 9.4. nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
5.  Świadectwo atestu na materiały stanowiące przedmiot zamówienia.
6.  Zaparafowany projekt umowy (zał. Nr 3).
7.  Wypełniony formularz oferty (zał. nr 1).
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Dostawa materiałów drogowych”, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 12.04.2010r. do godz. 1000  w Sekretariacie Urzędu Miasta  w Rawie Mazowieckiej,  Plac Piłsudskiego 5 pok. nr 12. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 15 (sala konferencyjna) w dniu 12.04.2010 r. o godz.1005. Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Wadium: nie pobiera się
Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.
 
Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Artur Piotrowski Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 16,
Maria Stanisławczyk Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 14.
fax nr 0 (46) 814 43 23.
e-mail wgk@rawamazowiecka.pl
Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

W zamówieniu nie zostanie wykorzystana aukcja elektroniczna, nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania zamówień uzupełniających.  
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  31.03.2010 roku.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Senator
  • opublikował: Karolina Gawot WGK
    data publikacji: 2010-03-30 14:55
  • zmodyfikował: Karolina Gawot WGK
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-31 10:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 61581
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-12-28 13:13:26