Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«sierpień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę maszyny do konserwacji lodu (rolby)

 

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5

tel. (046) 814 47 11, fax. (046) 814 43-23

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę maszyny

do konserwacji lodu (rolby)

oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:

37481000-3 – Maszyny do konserwacji lodu

Przedmiotem Zamówienia jest: Maszyna do pielęgnacji i konserwacji lodu (rolba) używana (nie starsza niż 20 lat), po regeneracji, w pełni sprawna, mająca funkcjonować w warunkach zewnętrznych (odporna na opady, niskie temperatury, dużą wilgotność).

Dane techniczne uszczegółowione zostały w SIWZ

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 12, lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja jest również udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 20 grudnia 2010r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego wykonania zadania;
 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie robót.
 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
 6. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielą co najmniej 3 letniej gwarancji;

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z drukiem załączonym do specyfikacji;

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 4. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 5. W celu oceny przez Zamawiającego wymaganych parametrów i kompletności oferowanego urządzenia i technologii, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty  szczegółowy opis (dokument techniczny ew. jego kserokopia potwierdzający wymagane przez Zamawiającego parametry oraz wiek maszyny) wraz z fotografiami proponowanej maszyny do konserwacji lodu.

 6. Zaparafowany projekt umowy.

 7. Wypełniony formularz „Oferta”.

 8. W przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o powyższe dokumenty, oświadczenia i informacje wg formuły spełnia/nie spełnia.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na: Zakup i dostawę maszyny do konserwacji lodu (rolby) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 15 grudnia 2010r. do godz. 1000 w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 12). Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 15 – sala konferencyjna) w dniu 15 grudnia 2010r. o godz. 10 05. Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Wadium: 2.000,00 zł

Kryteria oceny ofert: cena – 90%, wiek maszyny – 10 %

Uprawnionym do kontaktów z oferentami są:

Paweł Piątkiewicz, Izabela Bors, Tomasz Brzeziński – Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 12

fax. (046) 814 43 23, email: inwestycje@rawamazowiecka.pl.

Termin związania ofertą: 30 dni.

W zamówieniu nie zostanie wykorzystana aukcja elektroniczna, nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zawarcia umowy ramowej, udzielania zaliczek.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 07.12.2010 r.

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2010-12-07 11:53
 • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2010-12-07 11:57

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2010-12-07 11:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 61580
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-12-28 13:13:26